»  Autorizari
»  Diverse
»  Epidemiologie
»  Igiena alimentatiei
»  Igiena si protectia mediului
»  Igiena radiatiilor
»  Igiena scolara
»  Igiena transporturilor
»  Laborator
»  Securitatea si sanatatea in munca
»  Sanctiuni
»  Opis legislatie sanitara
 
 

Ordin nr. 998 din 30/04/2013 privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 1-2013 Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat. Publicat în Monitorul Oficial nr. 354 din 14/06/2013

 
Ministerul Economiei
 
Ordin nr. 998 din 30/04/2013 privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 1-2013 Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/ echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat. Publicat în Monitorul Oficial nr. 354 din 14/06/2013

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată,în baza prevederilor art. 2 lit. b) şi art. 3 alin. (1) lit. s) din Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei,ministrul economiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Prescripţia tehnică PT CR 1-2013 "Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 1.169/2011 privind aprobarea Tarifelor pentru activităţile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, indicativ CR 1-2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 24 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

p. Ministrul economiei,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat

ANEXĂ:
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ PT CR 1-2013 – Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
CAPITOLUL 1: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Timpul normat/Tariful orar cuprins în anexele nr. 1-7 se referă la activităţile specifice desfăşurate de către inspectorii de specialitate din cadrul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR.
(2)Instalaţiile şi echipamentele supuse regimului de supraveghere ISCIR sunt cele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, denumite în continuare, acolo unde este cazul, instalaţii/echipamente.

Art. 2
(1)Pentru activităţile cuprinse în anexele nr. 1-6, tariful este de 100 lei/oră.
(2)Pentru activităţile cuprinse în anexa nr. 7, tariful se calculează în euro/oră.
(3)Pentru alte activităţi, necuprinse în anexele nr. 1-6, tariful este de 100 lei/oră; în acest caz, numărul de ore care stă la baza calculului tarifului este cel prevăzut în procesul-verbal de verificare tehnică întocmit de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.

Art. 3
(1)Tariful orar se aplică activităţilor prevăzute în anexele nr. 1-6 în cazul în care activităţile respective se desfăşoară în cadrul programului normal de lucru.
(2)În cazul în care activităţile se efectuează în afara zilelor şi programului normal de lucru, la solicitarea beneficiarilor, se aplică următoarele majorări:
Perioada în care se desfăşoară activitatea
Majorarea
(%)
Zile lucrătoare, în afara programului lucru
50
Zile nelucrătoare
100

Art. 4
(1)În cazul în care beneficiarii solicită în scris începerea verificărilor tehnice în maximum două zile de la data solicitării, se aplică o majorare de urgenţă de 50%.
(2)La stabilirea majorării de urgenţă se iau în considerare data de înregistrare la ISCIR a cererii scrise, data începerii verificărilor şi data procesului-verbal încheiat ca urmare a activităţii desfăşurate de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, precum şi, suplimentar, după caz, majorările prevăzute la art. 3 alin. (2).

Art. 5
Persoanele juridice care construiesc, montează, instalează şi repară, precum şi deţinătorii/utilizatorii instalaţiilor/echipamentelor din domeniul nuclear supuse verificărilor tehnice beneficiază de o reducere de 10% din tarifele aferente activităţilor prestate, cu excepţia tarifului de emitere a autorizaţiilor, dacă acestea se efectuează pe baza unui contract anual încheiat între ISCIR şi aceştia.

Art. 6
În cazul în care un beneficiar solicită desfăşurarea unei activităţi prevăzute în anexele nr. 1-6 şi prin procesul-verbal de verificare tehnică emis de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR se constată neîndeplinirea de către beneficiar a condiţiilor pentru finalizarea corespunzătoare a lucrărilor, tarifarea se face la numărul de ore consumate.

Art. 7
Pentru serviciile prestate la cererea unor beneficiari externi, tarifele sunt stabilite în valută, conform prevederilor anexei nr. 7.

Art. 8
Plata tarifelor pentru activităţile prestate de ISCIR se face de către persoanele juridice sau persoanele fizice beneficiare ale verificărilor, în termen de maximum 15 zile de la data emiterii facturii de către ISCIR, în caz contrar aplicându-se dobândă/zi de întârziere în cuantumul stabilit conform legislaţiei în vigoare pentru creanţele bugetare.

Art. 9
- Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică.

ANEXA nr. 1: TIMP NORMAT pentru omologarea instalaţiilor/echipamentelor şi pentru aprobarea procedurilor de sudare/brazare
Nr. crt.
Denumirea produsului/lucrării
Timp normat
- ore/buc. -
1.
Trape de scenă
24
2.
Calandria şi generatoare de abur pentru instalaţii nucleare
160
3.
Recipiente sub presiune pentru instalaţii nucleare
10
4.
Pompe centrifuge pentru instalaţii nucleare
4
5.
Armături pentru instalaţii nucleare
7
6.
Fitinguri trase, forjate, matriţate sau sudate, compensatori, elemente de debit pentru instalaţii nucleare
5
7.
Suporturi fixe sau reglabile, inclusiv elastice, pentru instalaţii nucleare
4
8.
Supape de siguranţă pentru instalaţii nucleare
18
9.
Membrane sau capsule de rupere pentru instalaţii nucleare
2
10.
Materiale feroase sau neferoase (table, ţevi, forjate, turnate) şi materiale pentru sudare (electrozi, sârme, fluxuri) pentru instalaţii nucleare
14
11.
Mecanisme de ridicat, palane pentru instalaţii nucleare
4
12.
Poduri rulante, macarale portal, semiportal sau de construcţie specială pentru instalaţii nucleare
32
13.
Proceduri de sudare/brazare
6
NOTE:
1.În cazul în care cu ocazia omologărilor inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR asistă la efectuarea unor încercări, examinări, analize sau verificări, la tarifele stabilite în prezenta anexă se adaugă şi tariful de 100 lei/oră aferent timpului consumat.
2.Pentru aprobarea procedurilor de sudare/brazare prevăzute la pct. 13, pentru timpul de asistare la execuţia incorectă a probelor de sudare/brazare, precum şi pentru timpul de asistare la încercări a epruvetelor se aplică tariful de 100 lei/oră.
3.În cazul în care omologarea se efectuează în două etape (preliminară şi finală), la omologarea preliminară, respectiv la omologarea finală se percep 50% din valoarea prevăzută în prezenta anexă.

ANEXA nr. 2: TIMP NORMAT pentru verificarea şi autorizarea persoanelor juridice pentru activităţi de construire, montare, demontare, instalare, întreţinere, revizie, reparare, modificare a instalaţiilor/echipamentelor, pentru efectuarea de activităţi de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic în vederea stabilirii stării tehnice şi a duratei remanente de viaţă a instalaţiilor/echipamentelor, pentru efectuarea de examinări nedistructive, pentru evaluarea laboratoarelor de examinări distructive şi pentru supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor
Nr. crt.
Activitatea
Timp normat
- ore/buc. -
1.
Verificarea şi autorizarea pentru activitatea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic în vederea stabilirii stării tehnice şi a duratei remanente de viaţă a instalaţiilor/echipamentelor
24
2.
Verificarea şi autorizarea pentru activităţile de construire, instalare, montare, demontare, reparare, modificare a instalaţiilor/echipamentelor, altele decât cele din prezentul tabel
32 1), 2), 3)
64 1), 2), 3)
3.
Verificarea şi autorizarea pentru activitatea de întreţinere prin spălarea chimică a cazanelor
30
4.
Verificarea şi autorizarea pentru activitatea de întreţinere a regimului chimic al cazanelor
30
5.
Verificarea şi autorizarea pentru activităţile de verificare, reglare şi/sau reparare a supapelor de siguranţă
16 2), 3)
6.
Verificarea şi autorizarea pentru activităţile de supraveghere tehnică şi/sau verificare tehnică periodică şi reparare la butelii transportabile
24 2), 3), 4)
7.
Verificarea şi autorizarea pentru activităţile de instalare, montare, reparare la cazane de apă caldă şi de abur de joasă presiune având puterea P > 400 kW
32 2), 3)
8.
Verificarea şi autorizarea pentru activitatea de montare, punere în funcţiune, reparare şi întreţinere la sisteme de automatizare aferente centralelor termice şi/sau la instalaţii de ardere şi automatizare a cazanelor de abur, de apă fierbinte şi de apă caldă
20 2), 3)
9.
Verificarea şi autorizarea pentru activitatea de întreţinere instalaţii de GPL
20
10.
Verificarea cerinţelor tehnice şi autorizarea pentru efectuarea de examinări nedistructive la instalaţii/echipamente, după cum urmează:
- lichide penetrante (PT)
- particule magnetice (MT)
- radiaţii penetrante X (RTx)
- radiaţii penetrante gama (RTg)
- măsurarea grosimii cu ultrasunete (Utg)
- examinări nedistructive cu ultrasunete (UT, t, s, l, tv, f)
- curenţi turbionari (ET)
- încercări la etanşeitate (LT)
- verificări magnetoinductive (MRT)

10
10
10
10
10
10
10
10
10
11.
Verificarea şi autorizarea pentru activitatea de reparare, întreţinere şi revizie a ascensoarelor de persoane şi/sau materiale
20
12.
Verificarea şi autorizarea pentru activitatea de reparare, întreţinere şi revizie la instalaţiile/echipamentele de ridicat
20
13.
Verificarea şi autorizarea pentru activitatea de întreţinere şi revizie la instalaţiile/echipamentele utilizate în domeniul activităţilor pentru agrement
14
14.
Verificarea şi autorizarea pentru activitatea de montare-demontare, reparare a instalaţiilor/echipamentelor utilizate în domeniul activităţilor pentru agrement
14
15.
Verificarea şi autorizarea pentru activităţile de instalare, montare, reparare, întreţinere şi verificări tehnice în utilizare la aparate de încălzit cu puteri nominale P <= 400 kW
20 2, 3)
16.
Verificarea şi autorizarea pentru activităţile de instalare, montare, reparare, întreţinere şi verificări tehnice în utilizare la arzătoare de combustibili gazoşi şi lichizi
20 2, 3)
17.
Verificarea şi autorizarea pentru supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor pentru RSVTI – persoană juridică
24
18.
Verificarea şi evaluarea laboratoarelor pentru efectuarea de examinări distructive
105)
19.
Verificarea şi evaluarea laboratoarelor pentru efectuarea de măsurători electrotensometrice
20
1)În cazul autorizării pentru efectuarea de lucrări în domeniul instalaţiilor/echipamentelor sub presiune, timpul normat se aplică diferenţiat, în funcţie de presiunea maximă, astfel:
a)pmax <= 40 bari – 32 de ore;
b)pmax > 40 bari – 64 de ore.
În cazul autorizării pentru efectuarea de lucrări în domeniul instalaţiilor/echipamentelor de ridicat, timpul normat este de 32 de ore.
2)Timpul normat este corespunzător unui singur domeniu de autorizare. Pentru fiecare domeniu suplimentar timpul normat se majorează cu 25%.
3)Domeniul de autorizare corespunde unui singur tip de instalaţie/echipament şi unei singure activităţi.
4)Timpul normat se referă la o singură grupă de gaze, şi anume: gaze comprimate sau gaze lichefiate ori gaze dizolvate sub presiune. Pentru fiecare grupă de gaze suplimentară timpul normat se majorează cu 25%.
5)Timpul normat se referă la evaluarea pentru IM (încercări mecanice) şi IT (încercări tehnologice). În cazul evaluării pentru AM (analize metalografice) sau AC (analize chimice) timpul normat se suplimentează cu 25%.
NOTE:
1.Timpul normat din anexă se aplică pentru autorizarea fiecărui punct de lucru al persoanei juridice pentru care se eliberează o autorizaţie, conform prescripţiei tehnice aplicabile.
2.Timpul normat pentru eliberarea duplicatelor la autorizaţii este de 2 ore/duplicat.
3.În cazul modificării domeniului de activitate stabilit prin autorizaţie, prin modificarea tipului de instalaţii/echipamente, prin modificarea de activităţi, modificarea parametrilor instalaţiilor/echipamentelor (conform indicelui 1)), timpul normat pentru actualizarea autorizaţiei este diferenţa dintre timpul normat pentru autorizaţia actualizată şi timpul normat pentru autorizaţia deţinută înainte de actualizare.
4.În cazul modificării domeniului de activitate stabilit prin autorizaţie, prin modificarea parametrilor instalaţiilor/echipamentelor (cu excepţia celor de la indicele 1)), timpul normat pentru actualizarea autorizaţiei este de 16 ore.
5.În cazul modificării domeniului de activitate stabilit prin autorizaţie, prin modificarea temperaturilor de efectuare a examinărilor nedistructive, timpul normat pentru actualizarea autorizaţiei este timpul normat pentru autorizaţia iniţială.
6.În cazul modificării structurii de personal tehnic de specialitate, ISCIR eliberează o actualizare a autorizaţiei, timpul normat pentru actualizarea autorizaţiei fiind de 4 ore.
7.Eliberarea unei actualizări a unei autorizaţii cu datele noi de identificare ale unei persoane juridice ca urmare a modificării adresei sediului social, a denumirii, fără modificarea CUI; timpul normat pentru actualizarea autorizaţiei este de 2 ore.
8.Timpul normat pentru verificarea programată a persoanelor juridice autorizate/evaluate este de 8 ore/autorizaţie/evaluare.
9.În cazul modificării domeniului de activitate stabilit pentru o autorizaţie din domeniul nuclear, prin modificarea tipului de instalaţii/echipamente, prin modificarea de activităţi, modificarea parametrilor instalaţiilor/echipamentelor (conform indicelui 1)), timpul normat pentru reînnoirea autorizaţiei este diferenţa dintre timpul normat pentru autorizaţia reînnoită şi timpul normat pentru autorizaţia deţinută înainte de reînnoire.
10.În cazul reînnoirii autorizaţiilor pentru domeniul nuclear, fără extinderea domeniului de autorizare, timpul normat se reduce cu 50% din timpul normat pentru autorizaţia iniţială.
11.Pentru domeniul nuclear se consideră reînnoire a autorizaţiei numai cazul în care cererea scrisă de reînnoire şi documentele aferente se depun la ISCIR cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei. În caz contrar, timpul normat este cel utilizat la o autorizare nouă.

ANEXA nr. 3: TIMP NORMAT aplicabil activităţii de formare profesională, atestare, autorizare şi acceptare personal
Nr. crt.
Activitatea
Timp normat
- ore/buc. -
A
Atestarea personalului tehnic de specialitate
-
1.
Avizarea setului-suport de curs şi a programei
12
2.
Examinarea dosarului cursantului
1
3.
Examen de atestare/prelungire a valabilităţii
2
4.
Reexaminare
2
5.
Eliberarea atestatului sau a duplicatului acestuia
1,5
6.
Prelungire valabilitate atestat
0,5
B
Autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor – RSVTI
-
1.
Avizarea setului-suport de curs şi a programei
12
2.
Examinarea dosarului cursantului
1
3.
Examen de autorizare/prelungire a valabilităţii
2
4.
Reexaminare
2
5.
Eliberarea autorizaţiei sau a duplicatului acesteia ori a talonului
1,5
C
Autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor
-
1.
Avizarea setului-suport de curs şi a programei pentru formare profesională/instruire periodică
12
2.
Examinarea dosarului cursantului
1
3.
Examen de autorizare/prelungire a valabilităţii
1,5
4.
Reexaminare
1,5
5.
Eliberarea autorizaţiei sau a duplicatului acesteia ori a talonului
1,5
D
Autorizarea sudorilor/brazorilor, operatorilor PEHD
-
1.
Avizarea setului-suport de curs şi a programei
12
2.
Verificări în vederea autorizării
3,5 1), 2), 3)
E
Autorizarea personalului pentru examinări nedistructive
-
1.
Avizarea setului-suport de curs şi a programei
12
2.
Verificări în vederea autorizării 2), 3), 4)

a) radiaţii penetrante (RTx, RTg)
3,5
b) ultrasunete (UTg, UTs, UTf, UTt, UTtv, UTI)
3,5
c) lichide penetrante (PT)
3,5
d) particule magnetice (MT)
3,5
e) magneto-inductiv (MRT)
3,5
f) curenţi turbionari (ET)
3,5
g) etanşeitate (LT)
3,5
h) vizual (VT)
3,5
F
Atestarea formatorilor în domeniul formării profesionale a personalului tehnic de specialitate, a operatorilor RSVTI, a personalului de deservire şi a personalului de execuţie
-
1.
Examinarea dosarului cursantului
1
2.
Curs
8
3.
Examen de atestare
2
4.
Reexaminare
2
5.
Eliberarea atestatului sau a duplicatului acestuia
1
G
Acceptarea personalului de certificare a reproducerii marcajelor pentru instalaţii/echipamente din domeniul nuclear
-
1.
Examinare în vederea acceptării
2
H
Acceptarea personalului tehnic de specialitate din domeniul nuclear
-
1.
Examinare în vederea acceptării
2
NOTE:
1.Pentru timpul de asistare la execuţia incorectă a probelor de sudare/brazare, precum şi pentru timpul de asistare la examinări şi încercări a epruvetelor se aplică tariful de 100 lei/oră.
2.Timpul normat pentru eliberarea autorizaţiilor şi a duplicatelor acestora este de 100 lei.
3.În cazul examinării pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiilor, tarifele se reduc cu 25% faţă de tariful de bază.
4.Timpul normat în cazul autorizării ca nivel 3 se majorează cu 100%.

ANEXA nr. 4: TIMP NORMAT pentru eliberarea avizului obligatoriu de instalare a cazanelor şi a instalaţiilor de GPL
Nr. crt.
Activitatea
Timp normat
- ore/buc. -
1.
Verificarea documentaţiei tehnice de instalare, acceptarea acesteia
5
2.
Verificarea documentaţiei tehnice privind regimul chimic al apei la cazane, acceptarea acesteia
4
3.
Eliberarea avizului obligatoriu de instalare
1

ANEXA nr. 5: TIMP NORMAT pentru verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării instalaţiilor/echipamentelor din domeniul nuclear, la punerea în funcţiune, periodic în exploatare, după remontare şi după reparare/modificare
Nr. crt.
Instalaţia/Echipamentul supusă/supus verificării
Timp normat
(ore/verificare)
Verificarea documentaţiei tehnice
Verificarea condiţiilor de instalare
RI
IP
1.
Recipiente sub presiune sau similare, având capacitatea (V):
a)V <= 5000 l
b) V > 5000 l

1
3,5

1
1
3
4

3
8
2.
Pompe având diametrul de refulare (D):
a) D <= 50 mm (2 inch)
b) D > 50 mm (2 inch)

1
1

1
1

1,5
2

1
2
3.
Armături având diametrul de nominal (D):
a) D <= 50 mm (2 inch)
b) D > 50 mm (2 inch)

0,5
0,5

0,5
0,5

-
-

0,5
0,5
4.
Elemente de debit şi elemente de compensare, având diametrul de nominal (D):
a) D <= 50 mm (2 inch)
b) D > 50 mm (2 inch)

0,5
0,5

0,5
0,5

-
-

0,5
0,5
5.
Capul maşinii de încărcat-descărcat combustibil
5
-
-
9
6.
Suporturi pentru conducte având diametrul de nominal (D):
a) D <= 50 mm (2 inch)
b) D > 50 mm (2 inch)

0,5
0,5

0,5
0,5

-
-

-
-
7.
Supape de siguranţă având diametrul nominal (D):
a) D <= 100 mm (4 inch)
b) D > 100 mm (4 inch)

1
1

1
1

-
-

1
1
8.
Sisteme de probă pentru diametrul nominal (D):
a) D <= 50 mm (2 inch)
b) D > 50 mm (2 inch)

0,1/m
0,1/m

-
-

-
-

0,1/m
0,2/m
9.
Sisteme tehnologice având numărul de izometrii (Ni)
a) Ni <= 50
b) Ni > 50

16
30

-
-

-
-

-
-
Nr. crt.
Instalaţia/Echipamentul supusă/supus verificării
Timp normat
(ore/verificare)
Verificarea documentaţiei tehnice
Verificarea condiţiilor de instalare
Încercări în gol/sarcină
Verificări periodice la scadenţă şi după reparare/modificare
10.
Mecanism de ridicat având sarcina nominală (Sn):
a) Sn <= 5 t
b) Sn > 5 t

2
2

1
1

2
3

3
4
11.
Macara rotitoare, consolă, de perete, pivotantă, electropalan fix având sarcina nominală (Sn):
a) Sn <= 8 t
b) Sn > 8 t

2
2

1
1

2
3

3
4
12.
Pod rulant având sarcina nominală (Sn):
a) Sn <= 5 t
b) 5 t < Sn <= 50 t
c) Sn > 50 t

3
3,5
3,5

2,5
3
3

4,5
5,5
6,5

6,5
7,5
12
13.
Macara turn având sarcina nominală (Sn):
a) Sn <= 20 t
b) Sn > 20 t

3
3

2
2

4
5

6,5
8,5
14.
Macara portal sau semiportal având sarcina nominală (Sn):
a) Sn <= 5 t
b) 5 t < Sn <= 50 t
c) Sn > 50 t

2,5
3
4

2
2,5
3

4,5
6
8,5

7
9,5
12
15.
Macara de construcţie specială sau care nu se încadrează în cele menţionate anterior având sarcina nominală (Sn):
a) Sn <= 5 t
b) 5 t < Sn <= 50 t
c) Sn >50 t

5
5,5
6,5

4
5
6

10
12
15

12
15
19
NOTE:
1.Pentru sistemele/componentele de clasă nucleară 1, 1C, 2, 2C, 3 şi 3C, timpul normat se majorează cu 50%.
2.Pentru instalaţiile de ridicat de tip I şi II conform prescripţiei tehnice aplicabile, timpul normat se majorează cu 25%.
3.Timpul normat pentru eliberarea cărţii sau a duplicatului acesteia pentru instalaţie – partea de exploatare (carte tip ISCIR) este de 1,5 ore.
RI – revizia interioară;
IP – încercarea la presiune.

ANEXA nr. 6: TIMP NORMAT pentru avizări de proceduri, norme, caiete de sarcini, instrucţiuni, PCCVI
Nr. crt.
Denumirea activităţii
Timp normat
- ore/buc. -
1.
Avizare proceduri/instrucţiuni de lucru pentru examinări nedistructive, teste de presiune, marcare/certificarea reproducerii marcajelor, calificare materiale/componente şi altele asemenea, pentru instalaţii/echipamente din domeniul nuclear
5
2.
Avizare proceduri/instrucţiuni de lucru pentru examinări nedistructive, avizare proceduri/instrucţiuni de lucru pentru sudori, pentru instalaţii/echipamente din domeniul clasic
5
3.
Avizare documentaţii, precum: norme tehnice, caiete de sarcini, rapoarte tehnice, planuri de testare şi încercări şi alte asemenea, pentru instalaţii/echipamente din domeniul nuclear
8
4.
Avizare planuri de control de calitate, verificări şi încercări (PCCVI/ITP), carte ISCIR, documentaţie de fabricaţie (HD/HF), pentru instalaţii/echipamente din domeniul nuclear
5
5.
Verificarea conformităţii proiectelor, acceptarea şi înregistrarea acestora, pentru instalaţii nucleare, pentru instalaţii/echipamente din domeniul nuclear:
a) sisteme tehnologice
b) componente
- clasa 1, 1C
- clasa 2, 2C
- clasa 3, 3C
- clasa 4
- clasa 6
c) instalaţii de ridicat
- tip I
- tip II
- tip III


3
6
30
25
20
18
15

30
20
15
NOTĂ:
În cazul unor revizii sau completări la documente, timpul normat se stabileşte pe baza timpului consumat pentru evaluarea acestora, cu condiţia ca timpul total să nu depăşească timpul normat prevăzut în prezenta anexă.

ANEXA nr. 7: TARIFE pentru prestări de servicii la beneficiari externi (producători, modificatori, reparatori de instalaţii, echipamente şi componente pentru instalaţii nucleare)
Nr. crt.
Activitatea
Modalitatea
Tariful de bază
- euro/oră -
1.
Autorizare, participare la puncte de staţionare obligatorie
la beneficiarul extern/deţinător sau la sediul ISCIR
2751)
2.
Acceptare:
- proceduri (NDE, sudare, testare, calificare)
- calificări personal NDE
- calificări sudori/brazori
- calificări materiale/componente
la sediul ISCIR
75
3.
Aprobare/autorizare/calificare:
- proceduri (NDE, sudare, testare, calificare)
- personal NDE
- sudori/brazori
- materiale/componente
la beneficiarul extern/deţinător sau la sediul ISCIR
125
4.
Alte activităţi de evaluare tehnică
la beneficiarul extern/deţinător sau la sediul ISCIR
125
NOTĂ:
1)În cazul reautorizării, evaluările tehnice au loc la sediul ISCIR, pe baza analizei documentelor. Tariful aplicat este de 50% din tariful de bază, cu condiţia transmiterii solicitării şi a dosarului cu documente, cu minimum 30 de zile calendaristice înaintea expirării perioadei de valabilitate a certificatului de autorizare.
În caz contrar, se consideră autorizare iniţială, conform nr. crt. 1.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 354 din data de 14 iunie 2013