»  Autorizari
»  Diverse
»  Epidemiologie
»  Igiena alimentatiei
»  Igiena si protectia mediului
»  Igiena radiatiilor
»  Igiena scolara
»  Igiena transporturilor
»  Laborator
»  Securitatea si sanatatea in munca
»  Sanctiuni
»  Opis legislatie sanitara
 
 

Ordonanţă nr. 99 (r1) din 29/08/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata (forma republicată)

 
 
 
Guvernul României

Ordonanţă nr. 99 (r1) din 29/08/2000 (forma republicată)
privind comercializarea produselor si serviciilor de piata*)
Publicat in Monitorul Oficial nr. 603 din 31/08/2007

*) Republicata în temeiul art. II din Legea 650/2002 pentru aprobarea O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata, publicata în M.Of. 914 din 16 decembrie 2002, dandu-se textelor o noua numerotare.
O.G. 99/2000 a fost publicata în M.Of. 424 din 1 septembrie 2000.
Aplicarea O.G. 99/2000 a fost suspendata în anul 2001 pana la adoptarea legii de aprobare a acesteia, conform articolului unic al O.U.G. 21/2001 pentru suspendarea aplicarii O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata, publicata în M.Of. 83 din 19 februarie 2001, aprobata prin Legea 393/2001, publicata în M.Of. 400 din 20 iulie 2001.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1.
Prezenta ordonanta stabileste principiile generale privind desfasurarea activitatii comerciale şi urmareste dezvoltarea retelei de distributie a produselor şi serviciilor de piata, cu respectarea principiilor liberei concurente, protectiei vietii, sanatatii, securitatii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului.
Art. 2.
Prevederile ordonantei au în vedere realizarea urmatoarelor obiective:
a) stimularea dezvoltarii activitatii de comercializare a produselor şi serviciilor de piata;
b) incurajarea liberei initiative, asigurarea concurentei loiale şi a liberei circulatii a produselor şi serviciilor de piata;
c) informarea corecta şi protejarea intereselor consumatorilor, precum şi posibilitatea asigurarii produselor şi serviciilor de piata în zonele de vecinatate ale acestora;
d) modernizarea şi dezvoltarea formelor de distributie;
e) promovarea diverselor tipuri de retele de distributie şi forme de vanzare;
f) stimularea dezvoltarii intreprinderilor mici şi mijlocii cu activitate de comercializare a produselor şi serviciilor de piata;
g) sustinerea şi ocrotirea activitatii comerciale şi de prestari de servicii de piata în zonele defavorizate.
Art. 3.
(1) Prezenta ordonanta reglementeaza activitatile din sectorul comercial şi al serviciilor de piata privind cerintele necesare desfasurarii acestor activitati, structurile de vanzare, practicile comerciale şi regulile generale de comercializare, precum şi sanctiunile în caz de nerespectare a prevederilor acesteia.
(2) Activitatea comerciala, în sensul prezentei ordonante, se exercita cu referire la produsele alimentare, nealimentare şi la serviciile de piata prevazute în anexa la prezenta ordonanta.
(3) Sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonante activitatile de comercializare avand ca obiect:
a) produsele medicamentoase, dispozitivele medicale;
b) produsele agricole şi agroalimentare vandute de producatorii agricoli individuali în baza certificatului de producator;
c) combustibilii pentru uzul mijloacelor de transport, inclusiv cei comercializati prin statii de distributie;
d) bunurile din productia proprie a mestesugarilor individuali vandute la locurile de productie;
e) lucrarile, brevetele şi inventiile, precum şi publicatiile de natura stiintifica sau informativa realizate de titularii acestora;
f) tipariturile, pliantele, brosurile şi albumele, realizate în scopul prezentarii patrimoniului cultural detinut de muzee, centre de cultura, teatre sau alte institutii similare acestora, ori bunurile culturale sau cu caracter promotional specifice activitatii institutiilor culturale, şi comercializate prin fondul propriu al fiecarei institutii culturale sau cu prilejul unor manifestari cultural-artistice organizate de acestea;
g) mărfurile vandute catre vizitatori, în cadrul festivalurilor, targurilor, saloanelor sau al altor manifestari expozitionale, cu conditia ca acestea sa faca obiectul manifestarilor respective;
h) produsele confiscate şi valorificate conform dispozitiilor legale în vigoare;
i) produsele şi serviciile de piata reglementate prin acte normative speciale.
(4) Dispozitiile prezentei ordonante se aplică activitatilor comerciale desfasurate şi serviciilor prestate pe teritoriul României .
Art. 4.
In intelesul prezentei ordonante, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) consumator – orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite în asociatii, care cumpara, dobandeste, utilizeaza ori consuma produse sau servicii în afara activitatii profesionale;
b) comerciant – persoana fizica sau juridica autorizata sa desfasoare activitati de comercializare a produselor şi serviciilor de piata;
c) comert cu ridicata/de gros – activitatea desfasurata de comerciantii care cumpara produse în cantitati mari în scopul revanzarii acestora în cantitati mai mici altor comercianti sau utilizatori profesionali şi colectivi;
d) comert cu amanuntul/de detail – activitatea desfasurata de comerciantii care vand produse, de regula, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora;
e) comert de gros cash and carry/forma de comert cu autoservire pe baza de legitimatie de acces – activitatea desfasurata de comerciantii care vand mărfuri prin sistemul de autoservire catre persoane juridice sau persoane fizice autorizate şi asociatii familiale autorizate conform legii, inregistrate în baza de date a vanzatorului, în scopul revanzarii si/sau prelucrarii, precum şi al utilizarii acestora ca produse consumabile;
f) comert ambulant – activitatea de comercializare cu amanuntul realizata prin trecere dintr-un loc în altul, în rulote mobile, standuri mobile, chioscuri mobile sau în vehicule special amenajate;
g) serviciu de alimentatie publica – activitatea de pregatire, preparare, prezentare şi servire a produselor şi a bauturilor pentru consumul acestora în unitati specializate sau la domiciliul/locul de munca al consumatorilor;
h) exercitiu comercial – una sau mai multe activitati de comercializare cu ridicata, cu amanuntul, de tip cash and carry, de alimentatie publica, precum şi a serviciilor desfasurate de un comerciant. Obiectul activitatilor de comercializare il constituie produsele şi serviciile cuprinse în anexa la prezenta ordonanta;
i) serviciu de piata – orice actiune sau prestatie care face obiectul vanzarii-cumpararii pe piata şi care nu are drept consecinta transferul proprietatii asupra unui bun corporal, efectuata în scopul satisfacerii unor necesitati ale consumatorilor;
j) structura de vanzare – spatiul de desfasurare a unuia sau mai multor exercitii comerciale;
k) suprafata de vanzare – suprafata destinata accesului consumatorilor pentru achizitionarea produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, platii acestora şi circulatiei personalului angajat pentru derularea activitatii. Nu constituie suprafete de vanzare cele destinate depozitarii şi pastrarii marfurilor, productiei, birourilor şi anexelor;
l) structura de vanzare cu suprafata mica – structura de vanzare avand o suprafata de vanzare de pana la 400 m2 inclusiv;
m) structura de vanzare cu suprafata medie – structura de vanzare avand o suprafata de vanzare cuprinsa intre 400-1.000 m2 inclusiv;
n) structura de vanzare cu suprafata mare – structura de vanzare avand o suprafata de vanzare mai mare de 1.000 m2;
o) centru comercial – structura de vanzare cu suprafata medie sau mare în care se desfasoara activitati de comercializare cu amanuntul de produse, servicii de piata şi de alimentatie publica, ce utilizeaza o infrastructura comuna şi utilitati adecvate. Suprafata de vanzare a unui centru comercial este rezultata din suma suprafetelor de vanzare cu amanuntul de produse şi servicii de piata şi de alimentatie publica cuprinse în acesta;
p) comert în zone publice – activitatea de comercializare a produselor şi serviciilor, desfasurata permanent sau sezonier în piete, targuri, oboare, pasaje publice, porturi, aeroporturi, gari, autogari, drumuri publice şi strazi sau orice zona de alta natura destinata folosintei publice.

CAPITOLUL II
Cerinte şi criterii necesare desfasurarii activitatii comerciale

Art. 5.
(1) Orice exercitiu comercial se desfasoara numai de catre comercianti autorizati în conditiile legii.
(2) Exercitarea de activitati comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentatie publica necesita cunostinte de specialitate şi se efectueaza cu personal calificat, conform normelor de aplicare a prezentei ordonante.
(3) In termen de un an de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, personalul angajat în efectuarea de activitati comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentatie publica va trebui sa indeplineasca una dintre urmatoarele cerinte profesionale:
a) sa fi absolvit un curs de specialitate pentru comercializarea produselor alimentare si/sau de alimentatie publica, organizat conform legislaţiei în vigoare;
b) sa fi desfasurat cel putin 2 ani de activitate profesionala de comercializare de produse alimentare si/sau de alimentatie publica şi sa fi absolvit un curs de notiuni fundamentale de igiena, organizat în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.
Art. 6.
(1) Comertul în zone publice se desfasoara în structuri de vanzare cu sediu fix sau ambulant.
(2) Exercitarea activitatii de comercializare în zone publice este supusa acordului autoritatilor administratiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism.
(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul transferului, mutarii sau extinderii unui exercitiu comercial, precum şi în cazul modificarilor aduse structurii de vanzare.
Art. 7.
Acordul prevazut la art. 6 alin. (2) nu se elibereaza în urmatoarele cazuri:
a) contravine planului general de dezvoltare urbana şi criteriilor generale privind determinarea zonelor şi locurilor de vanzare din localitati;
b) aduce prejudicii spatiilor aflate în incinta sau în apropierea unor cladiri de valoare arhitectonica deosebita ori cu valoare de patrimoniu;
c) exercitiul comercial se face în spatii improvizate;
d) se incalca dispozitiile prezentei ordonante.
CAPITOLUL III
Orarele de functionare
Art. 8.
Structurile de vanzare cu amanuntul şi cele în care se presteaza servicii de piata pot fi deschise publicului în toate zilele saptamanii. Fiecare comerciant isi stabileste orarul de functionare cu respectarea prevederilor inscrise în legislatia muncii şi cu conditia respectarii reglementarilor în vigoare privind linistea şi ordinea publica, şi în conformitate cu solicitarile autoritatilor administratiei publice locale privind continuitatea unor activitati comerciale sau de prestari de servicii, în functie de necesitatile consumatorilor.
Art. 9.
Orarul de functionare se afiseaza la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, comerciantul fiind obligat sa asigure respectarea acestuia.
Art. 10.
Structurile de vanzare cu amanuntul din sectorul alimentar nu pot fi inchise mai mult de doua zile consecutive, cu exceptia unor cauze obiective de nefunctionare.

CAPITOLUL IV
Obligatiile şi raspunderile autoritatilor administratiei publice centrale şi locale

Art. 11.
Autoritatile administratiei publice asigura dezvoltarea armonioasa a retelei şi tipurilor de distributie şi promovarea intreprinderilor mici şi mijlocii cu activitate de comercializare a produselor şi serviciilor de piata.
Art. 12.
(1) Autoritatile administratiei publice locale stabilesc strategia de dezvoltare a retelei de distributie, avand drept obiective:
a) sprijinirea crearii unei retele de distributie care sa asigure servicii de calitate consumatorilor şi care sa raspunda necesitatilor de consum ale acestora şi marcarea acesteia în documentatiile de urbanism intocmite;
b) dezvoltarea armonioasa a retelei şi tipurilor de distributie cu respectarea principiului liberei concurente;
c) armonizarea principiilor urbanismului cu cele de mediu;
d) protejarea patrimoniului arhitectural, istoric şi de mediu prin mentinerea caracterului sitului;
e) dezvoltarea şi revigorarea retelei de distributie în zonele montane, rurale şi defavorizate şi sustinerea crearii de servicii de piata în aceste zone;
f) stimularea dezvoltarii intreprinderilor mici şi mijlocii cu activitate comerciala în scopul cresterii competitivitatii acestora şi gradului de ocupare a fortei de munca;
g) asigurarea şi dezvoltarea unui sistem de baze de date privind reteaua de distributie;
h) respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul urbanismului pentru structurile de vanzare şi de prestari de servicii de piata.
(2) Autoritatile administratiei publice locale stabilesc criteriile de dezvoltare urbanistica a sectorului comercial pentru determinarea:
a) suprafetelor destinate activitatilor comerciale, în special pentru cele cu structuri de vanzare cu suprafata medie şi mare;
b) modului de incadrare a suprafetelor structurilor de vanzare pentru protejarea lucrarilor de arta, a edificiilor cu valoare arhitectonica, istorica sau arheologica, precum şi a mediului în centrele istorice şi în localitatile de interes turistic;
c) amplasamentelor spatiilor de parcare aferente diverselor structuri de vanzare, conform reglementarilor legale în vigoare.
(3) Autoritatile administratiei publice locale asigura corelarea autorizarii desfasurarii unui exercitiu comercial intr-o structura de vanzare, cu continutul certificatului de urbanism şi al autorizatiei de construire.
(4) Autoritatile administratiei publice locale, în stabilirea strategiei de dezvoltare conform alin. (1), au în vedere urmatoarele caracteristici teritoriale:
a) zone urbane omogene, prin realizarea unei corelari integrate intre centru şi periferie;
b) zone periferice pentru care trebuie individualizate criterii de dezvoltare omogena, în scopul integrarii acestora intr-un cadru urbanistic coerent;
c) centre istorice, în scopul promovarii unor activitati comerciale adecvate şi al protejarii zonelor cu valoare istorica şi artistica;
d) zone cu mica concentrare demografica, în scopul dezvoltarii si/sau imbunatatirii infrastructurii;
e) zone situate pe traseele autostrazilor şi drumurilor nationale, în scopul dezvoltarii structurilor de vanzare;
f) zone defavorizate.
(5) In zonele publice autoritatile administratiei publice locale, în scopul satisfacerii intereselor consumatorilor, stabilesc, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare:
a) criteriile generale ce trebuie respectate în determinarea zonelor şi amplasamentelor structurilor de vanzare din localitati;
b) modalitatile de organizare a pietelor şi targurilor;
c) periodicitatea şi tipologia pietelor şi targurilor;
d) criteriile de atribuire a amplasamentelor structurilor de vanzare.
(6) In scopul promovarii şi protejarii activitatii comerciale în zonele periferice ale oraselor, precum şi în zonele rurale, montane sau defavorizate, autoritatile administratiei publice locale, prin hotarari ale consiliilor locale, pot acorda, în conditiile legii, inlesniri la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetelor locale.
(7) Pentru elaborarea strategiilor şi criteriilor, conform prezentului articol, autoritatile administratiei publice locale consulta asociatiile profesionale, asociatiile consumatorilor, organizatiile patronale, reprezentanti ai societatilor comerciale şi ai camerelor de comert şi industrie teritoriale.
Art. 13.
Pentru zone sau edificii cu valoare arhitectonica, istorica sau arheologica şi pentru zone turistice, autoritatile administratiei publice locale pot acorda, în limita competentelor legale, facilitati financiare comerciantilor care contribuie prin efort propriu la reabilitarea sau la restaurarea acestora.
Art. 14.
(1) Autoritatile administratiei publice, camerele de comert şi industrie şi societatile comerciale, precum şi alte persoane fizice sau juridice interesate pot sa organizeze cursuri de pregatire şi perfectionare profesionala în domeniul comercializarii produselor şi serviciilor de piata prevazute în anexa, cu conditia ca acestea sa fie autorizate conform legislaţiei în vigoare.
(2) Cursul profesional va contine ca obiecte de studiu materii adecvate pentru a garanta insusirea normelor şi reglementarilor cu privire la sanatatea, securitatea şi informarea consumatorilor, la comercializarea produselor şi serviciilor de piata, precum şi insusirea notiunilor fundamentale de igiena.
Art. 15.
Examinarea şi avizarea implantarii structurilor de vanzare cu suprafata mare se vor realiza pe baza criteriilor elaborate de catre ministerul cu atributii în domeniul comertului interior.

CAPITOLUL V
Practici comerciale

Art. 16.
Prin vanzari cu pret redus, în sensul prezentei ordonante, se intelege:
a) vanzari de lichidare;
b) vanzari de soldare;
c) vanzari efectuate în structuri de vanzare denumite magazin de fabrica sau depozit de fabrica;
d) vanzari promotionale;
e) vanzari ale produselor destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorului, dupa ce evenimentul a trecut şi este evident ca produsele respective nu mai pot fi vandute în conditii comerciale normale;
f) vanzari ale produselor care intr-o perioada de 3 luni de la aprovizionare nu au fost vandute;
g) vanzari accelerate ale produselor susceptibile de o deteriorare rapida sau a caror conservare nu mai poate fi asigurata pana la limita termenului de valabilitate;
h) vanzarea unui produs la un pret aliniat la cel legal practicat de ceilalti comercianti din aceeasi zona comerciala, pentru acelasi produs, determinat de mediul concurential;
i) vanzarea produselor cu caracteristici identice, ale caror preturi de reaprovizionare s-au diminuat.
Art. 17.
Este interzis oricarui comerciant sa ofere sau sa vanda produse în pierdere, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 16 lit. a) -c), e)-i), precum şi în cazul produselor aflate în pachete de servicii. Prin vanzare în pierdere, în sensul prezentei ordonante, se intelege orice vanzare la un pret egal sau inferior costului de achizitie, astfel cum acesta este definit în reglementarile legale în vigoare.
Art. 18.
Potrivit prezentei ordonante, prin vanzare de lichidare se intelege orice vanzare precedata sau insotita de publicitate şi anuntata sub denumirea de "lichidare" şi care, printr-o reducere de preturi, are ca efect vanzarea accelerata a totalitatii sau numai a unei parti din stocul de produse dintr-o structura de vanzare cu amanuntul, în una dintre urmatoarele situatii:
a) incetarea definitiva a activitatii comerciantului, inclusiv în cazul schimbarii proprietarului, chiriasului, locatarului sau mandatarului, dupa caz, care exploateaza structura de vanzare, cu exceptia cazurilor în care aceasta este vanduta, cedata sau inchiriata unei persoane juridice administrate de vechiul proprietar (utilizator) sau în care acesta este actionar;
b) incetarea din proprie initiativa a activitatii comerciantului în structura de vanzare respectiva sau ca urmare a anularii contractului de inchiriere, locatie sau mandat, în baza unei hotarari judecatoresti ramase definitive sau în baza unei hotarari judecatoresti de evacuare silita;
c) intreruperea activitatii comerciale sezoniere pentru o perioada de cel putin 5 luni dupa terminarea operatiunilor de lichidare;
d) schimbarea profilului structurii de vanzare, suspendarea sau inlocuirea unei activitati comerciale desfasurate în acea structura;
e) modificarea conditiilor de exploatare a suprafetei de vanzare, daca lucrarile de transformare şi amenajare depasesc 30 de zile şi sunt efectuate în interiorul acesteia, structura de vanzare fiind inchisa în toata aceasta perioada, sau modificarea conditiilor de exercitare a activitatii în cazul incheierii ori anularii unui contract de distributie avand o clauza de aprovizionare exclusiva;
f) vanzarea stocului de produse de catre mostenitorii legali ai comerciantului defunct;
g) deteriorarea grava, din cauza unor calamitati sau acte de vandalism, a unei parti sau, dupa caz, a intregului stoc de produse, exclusiv cele alimentare.
Art. 19.
(1) Vanzarile de lichidare sunt supuse notificarii în baza unui inventar detaliat al marfurilor de lichidat intocmit de comerciant, care este obligat sa justifice cu documente legale provenienta produselor respective. Notificarea se face la primaria localitatii în a carei raza teritoriala este amplasata structura de vanzare sau, dupa caz, la primariile sectoarelor municipiului Bucuresti, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea vanzarilor de lichidare în situaţiile prevazute la art. 18 lit. a), d) şi e) şi cu cel putin 5 zile inainte de inceperea vanzarilor de lichidare în situaţiile prevazute la art. 18 lit. b), c), f) şi g). Perioada pentru care se notifica vanzarile de lichidare este de maximum:
a) 90 de zile pe an pentru cazurile prevazute la art. 18 lit. a) şi f);
b) 60 de zile pe an pentru cazurile prevazute la art. 18 lit. b), d), e) şi g);
c) 15 zile pe an pentru cazurile prevazute la art. 18 lit. c).
(2) La cererea organelor de control abilitate comerciantul este obligat sa justifice cu documente legale situatia care a motivat vanzarea de lichidare, în termen de maximum 10 zile de la finalizarea operatiunilor de lichidare pentru situaţiile prevazute la art. 18 lit. a)-d), f) şi g) si, respectiv, de maximum 45 de zile în cazul situatiilor prevazute la art. 18 lit. e).
(3) Orice anunt sau alta forma de publicitate privind vanzarea de lichidare trebuie sa specifice în mod obligatoriu data de debut a vanzarii şi durata acesteia, precum şi sortimentul de mărfuri supus vanzarii de lichidare, în cazul în care operatiunea nu se refera la totalitatea produselor din structura de vanzare.
Art. 20.
(1) Pe durata vanzarilor de lichidare se pot lichida numai produsele inscrise în lista de inventar aferenta notificarii şi aflate în stocul unitatii comerciale la data depunerii/transmiterii notificarii. Stocul este format din produsele expuse în spatiile destinate vanzarii şi cele aflate în depozitele structurii de vanzare; produsele detinute în antrepozite si/sau în depozite situate în afara structurii de vanzare pentru care a fost facuta notificarea nu intra în componenta stocului de lichidat.
(2) Pot face obiectul vanzarilor de lichidare numai produsele care fac parte din stocul structurii de vanzare şi a caror contravaloare a fost achitata de comerciant la data depunerii/transmiterii notificarii sau a emiterii hotararii judecatoresti prevazute la art. 18 lit. b), sau la data evenimentelor prevazute la art. 18 lit. g).
Art. 21.
In afara cazurilor prevazute la art. 18 lit. b) şi g), orice vanzare de lichidare trebuie sa aiba loc în structura de vanzare în care produsele au fost vandute în mod obisnuit.
Art. 22.
Vanzarea de soldare este orice vanzare insotita sau precedata de publicitate şi anuntata sub denumirea "soldare/soldari/solduri" şi care, printr-o reducere de preturi, are ca efect vanzarea accelerata a stocului de mărfuri sezoniere dintr-o structura de vanzare cu amanuntul.
Art. 23.
Vanzarile de soldare se pot efectua numai în cursul a doua perioade pe an, cu o durata maxima de cate 45 de zile fiecare, cu conditia ca produsele propuse pentru soldare sa fie achitate furnizorului de catre comerciant cu cel putin 30 de zile inaintea datei de debut a perioadei de vanzari de soldare şi oferite spre vanzare în mod obisnuit inaintea acestei date.
Art. 24.
Stocul de produse propus pentru soldare trebuie sa fie constituit în prealabil în structura de vanzare respectiva, în spatiile de vanzare şi depozitele structurii de vanzare, precum si, dupa caz, în unul sau mai multe depozite ale comerciantului, cu cel putin 15 zile inainte de data de debut a vanzarii de soldare, şi nu va fi reinnoit dupa constituire sau în cursul vanzarilor de soldare.
Art. 25.
Vanzarea de soldare trebuie sa aiba loc în structurile de vanzare în care produsele respective erau vandute în mod obisnuit.
Art. 26.
Documentele legale justificative care atesta ca stocul de produse propus pentru soldare a fost constituit cu cel putin 15 zile inainte de data de debut a vanzarii de soldare şi achitat cu cel putin 30 de zile inainte de aceasta data vor fi pastrate pentru a putea fi prezentate, ori de cate ori este nevoie, organelor de control abilitate. Dovada achitarii contravalorii produselor supuse vanzarii de soldare rezulta din examinarea actelor contabile.
Art. 27.
(1) Perioadele de soldari prevazute la art. 23 se stabilesc de comerciant intre urmatoarele limite:
a) perioada 15 ianuarie – 15 aprilie inclusiv, pentru produsele de toamna – iarna;
b) perioada 1 august – 31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primavara – vara.
(2) Comerciantii au obligatia sa notifice la primaria în a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea perioada în care efectueaza vanzarile de soldare cu cel putin 15 zile inainte de inceperea operatiunilor.
Art. 28.
(1) Este interzis sa se anunte o vanzare de soldare în alte cazuri şi conditii decat cele prevazute la art. 23.
(2) Orice anunt sau alta forma de publicitate privind soldarea trebuie sa specifice obligatoriu data de debut a vanzarii de soldare şi durata acesteia, precum şi sortimentul de mărfuri supus soldarii în cazul în care operatiunea de soldare nu se refera la totalitatea produselor din structura de vanzare.
Art. 29.
Vanzarile efectuate în structuri denumite magazin de fabrica sau depozit de fabrica sunt vanzarile din productia proprie, efectuate direct consumatorilor de catre producatori, acestia indeplinind obligatiile ce revin oricarui comerciant care desfasoara comert cu amanuntul. Vanzarile cu pret redus prin magazin sau depozit de fabrica nu sunt supuse notificarii.
Art. 30.
In cadrul vanzarilor definite la art. 29, cu exceptia produselor alimentare, producatorii pot practica vanzari cu pret redus pentru acea parte din productia lor care indeplineste urmatoarele conditii asupra carora consumatorii au fost informati:
a) nu a fost anterior oferita spre vanzare din cauza defectelor de fabricatie;
b) face obiectul retururilor din reteaua comerciala;
c) reprezinta stocul din productia sezonului anterior ramas nevandut.
Art. 31.
Orice producator care vinde cu pret redus o parte a productiei sale, conform prevederilor art. 30, este obligat sa puna la dispozitie organelor de control abilitate toate documentele legale care justifica originea şi data de fabricatie a produselor care fac obiectul acestor vanzari.
Art. 32.
(1) In sensul prezentei ordonante, vanzarile promotionale sunt vanzarile cu amanuntul/vanzarile cash and carry/prestarile de servicii de piata care pot avea loc în orice perioada a anului, fara sa faca obiectul notificarii, cu conditia ca:
a) sa nu fie efectuate în pierdere;
b) sa se refere la produse disponibile sau reaprovizionabile, precum şi la servicii vandute ori, dupa caz, prestate în mod curent;
c) produsele şi serviciile promovate trebuie sa existe la vanzare pe durata intregii perioade anuntate a vanzarilor promotionale sau comerciantul va informa consumatorii ca oferta este valabila numai în limita stocului disponibil.
(2) In sensul prezentei ordonante, nu sunt considerate vanzari promotionale;
a) actiunile de promovare efectuate de producatori;
b) actiunile de lansare de produse/servicii noi pe piata.
Art. 33.
(1) Vanzarile cu pret redus prevazute la art. 16, astfel cum sunt definite de prezenta ordonanta, atunci cand consumatorii sunt anuntati despre o reducere de preturi care comporta o comparatie exprimata în cifre, sunt supuse urmatoarelor reguli de fixare şi publicitate a preturilor:
a) Orice comerciant care anunta o reducere de pret trebuie sa o raporteze la pretul de referinta practicat în acelasi spatiu de vanzare pentru produse sau servicii identice. Pretul redus trebuie sa fie inferior pretului de referinta. Pretul de referinta reprezinta cel mai scazut pret practicat în acelasi spatiu de vanzare în perioada ultimelor 30 de zile, inainte de data aplicarii pretului redus.
b) Orice anunt de reducere de preturi, indiferent de forma, modul de publicitate şi motivatia reducerii, trebuie sa se adreseze ansamblului consumatorilor şi sa indice în cifre o reducere în raport cu preturile de referinta, exceptie facand:
- publicitatile comparative de pret;
- anunturile publicitare exclusiv literare, care nu contin cifre;
- anunturile de pret de lansare a unui nou produs pe piata;
- anunturile publicitare orale efectuate exclusiv în interiorul magazinului pentru reduceri de preturi la un anumit raion, pentru o foarte scurta perioada a unei zile de vanzare.
c) Publicitatea prin catalog şi ofertele de reducere de preturi, lansate de comerciantii care practica vanzarea prin corespondenta, pot fi valabile numai pana la epuizarea stocurilor, cu conditia ca aceasta mentiune sa figureze vizibil şi lizibil în catalog.
d) Orice anunt de reducere de pret exprimata în valoare absoluta sau în procent trebuie efectuat vizibil, lizibil şi fara echivoc pentru fiecare produs sau grupa de produse identice:
- fie prin mentionarea noului pret langa pretul anterior, barat;
- fie prin mentiunile "pret nou", "pret vechi" langa sumele corespunzatoare;
- fie prin mentionarea procentului de reducere şi a pretului nou care apare langa pretul anterior, barat.
e) Se interzice ca o reducere de pret pentru un produs si/sau serviciu sa fie prezentata consumatorilor ca o oferta gratuita a unei parti din produs si/sau serviciu.
f) Toate documentele justificative legale care atesta veridicitatea pretului de referinta trebuie sa fie pastrate pentru a putea fi prezentate ori de cate ori este nevoie organelor de control abilitate.
g) Orice anunt de reducere de preturi ce nu corespunde reducerii practicate efectiv în raport cu pretul de referinta este considerat o forma de publicitate inselatoare şi este sanctionat conform reglementarilor legale în vigoare.
(2) Aceste reguli nu se aplică atunci cand reducerile de pret pe produs rezulta din cresterea cantitatii de produs continuta în ambalajul utilizat în mod uzual în comercializarea acestora sau din cresterea numarului de produse identice oferite spre vanzare intr-un ambalaj colectiv.
Art. 34.
Vanzarea la distanta este acea forma de vanzare cu amanuntul care se desfasoara în lipsa prezentei fizice simultane a consumatorului, şi a comerciantului, în urma unei oferte de vanzare efectuate de acesta din urma, care în scopul incheierii contractului, utilizeaza exclusiv tehnici de comunicatie la distanta.
Art. 35.
(1) Vanzarea directa este acea practica comerciala prin care produsele sau serviciile sunt desfacute de catre comerciant direct consumatorilor, în afara spatiilor de vanzare cu amanuntul, prin intermediul vanzatorilor directi, care prezinta produsele şi serviciile oferite spre vanzare.
(2) Vanzarea prin retele (multilevel marketing) este o forma a vanzarii directe prin care produsele şi serviciile sunt oferite consumatorilor prin intermediul unei retele de vanzatori directi care primesc un comision atat pentru vanzarile proprii, cat şi pentru vanzarile generate de retelele de vanzatori directi pe care i-au recrutat personal.
Art. 36.
Sunt considerate practici comerciale interzise:
a) vanzarea piramidala, vanzarea practicata prin procedeul denumit "bulgare de zapada" sau orice alte procedee similare care constau în special în a oferi produse/servicii consumatorilor facandu-i sa spere ca le vor obtine fie cu titlu gratuit, fie la un pret redus fata de valoarea lor reala şi conditionand vanzarile de plasarea contra plata de bonuri, tichete, cupoane ori a altor titluri similare catre terti sau de colectarea de adeziuni sau subscrieri;
b) faptul de a propune unei persoane sa colecteze adeziuni sau sa se inscrie pe o lista, facand-o sa spere castiguri financiare rezultate din cresterea numarului de persoane recrutate sau inscrise.
Art. 37.
(1) In cazul retelelor de vanzare constituite prin recrutarea aderentilor sau afiliatilor este interzis sa se solicite aderentului sau afiliatului retelei plata unei sume aferente dreptului de intrare în retea, cu exceptia contravalorii materialelor sau serviciilor de natura pedagogica, formativa demonstrativa ori de vanzare sau a oricarui alt material sau serviciu similar.
(2) In cadrul aceleiasi retele este, de asemenea, interzis sa se impuna unui aderent sau afiliat achizitionarea unui stoc de produse destinat vanzarii ulterioare, fara obligatia ca stocul de produse nevandute de aferent/afiliat sa fie reprimit de titularul retelei.
Art. 38.
(1) Vanzarile în afara spatiilor comerciale sunt acele vanzari directe realizate de comercianti în urmatoarele situatii:
a) în timpul unei deplasari organizate de comerciant în afara spatiilor sale comerciale;
b) în timpul unei vizite efectuate de comerciant, daca aceasta nu a avut loc la solicitarea expresa a consumatorului:
- la locuinta unui consumator, unde pot fi incheiate contracte şi cu alte persoane prezente;
- la locul de munca al consumatorului sau în locul în care acesta se gaseste, chiar temporar, pentru motive de lucru, studiu sau tratament;
c) în orice alte locuri publice sau destinate publicului, în care comerciantul prezinta o oferta pentru produsele sau serviciile pe care le furnizeaza, în vederea acceptarii acesteia de catre consumator.
(2) Comerciantii care efectueaza vanzari în afara spatiilor comerciale raspund civil fata de efectele activitatii vanzatorilor directi.
Art. 39.
Comerciantii sunt obligati sa elibereze legitimatii pentru vanzatorii directi, angajati în acest sistem de vanzare. Legitimatiile trebuie sa contina numele, prenumele şi fotografia vanzatorului, denumirea şi sediul comerciantului, semnatura administratorului/directorului şi vor fi vizate trimestrial. Legitimatiile vor fi retrase imediat ce detinatorii acestora isi pierd calitatea de vanzatori directi.
Art. 40.
Vanzatorii directi, angajati în acest sistem de vanzare, sunt obligati sa se legitimeze inaintea prezentarii produselor/serviciilor oferite, precum şi la solicitarea consumatorilor.
Art. 41.
(1) Loteria publicitara este acea practica de promovare a produselor/serviciilor care tinde sa stimuleze în randul participantilor speranta unui castig prin tragere la sorti.
(2) Loteriile publicitare sunt admise numai în conditiile în care participantilor nu le este impusa în contrapartida nicio cheltuiala directa sau indirecta, suplimentara achizitionarii produsului/serviciului.
(3) Cheltuielile efectuate de catre participanti pentru achizitionarea de efecte şi servicii postale şi pentru tarifele telefonice normale, referitoare la participarea la loteria publicitara, nu intra sub incidenta alin. (2).
Art. 42.
(1) In privinta castigurilor puse în joc în cadrul unei loterii publicitare, anunturile de prezentare a acesteia vor preciza natura, numarul şi valoarea comerciala a respectivelor castiguri, precum şi urmatoarea mentiune: "regulamentul de participare/desfasurare este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant". In acest scop se va mentiona adresa sau numarul de telefon la care solicitarea poate fi transmisa, respectiv facuta.
(2) In regulament se va preciza obligatia organizatorului loteriei publicitare de a face publice numele castigatorilor şi castigurile acordate.
Art. 43.
(1) Regulamentul si/sau orice alt document în baza caruia urmeaza sa se desfasoare loteria publicitara trebuie sa fie autentificat şi depus la un notar public inainte de inceperea operatiunii. In scopul prevenirii desfasurarii unor jocuri de noroc deghizate organizatorul va depune un exemplar al regulamentului si/sau al documentului autentificat, dupa caz, la Directia generala management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Economiei şi Finantelor, pana la data inceperii loteriei publicitare.
(2) Pentru a verifica corecta desfasurare a loteriei publicitare respective reprezentantii Autoritatii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor, Ministerului Economiei şi Finantelor şi Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pot solicita organizatorilor de loterii publicitare regulamentul de desfasurare a acestora, precum şi un exemplar al anunturilor adresate publicului, caz în care organizatorii vor prezenta aceasta documentatie în termen de 5 zile de la data solicitarii.
Art. 44.
Prezenta ordonanta nu exclude controlul actiunilor de promovare a vanzarilor prin acest gen de operatiuni publicitare de catre asociatiile profesionale cu rol de autoreglementare în domeniul publicitatii, precum şi dreptul persoanelor, care se considera induse în eroare în cursul desfasurarii acestor operatiuni, de a se adresa direct acestor asociatii.
Art. 45.
Se considera publicitate inselatoare acele fapte prin care organizatorul unei loterii publicitare sugereaza destinatarului, prin anuntul publicitar efectuat, ca:
a) a intrat în posesia marelui premiu, desi tragerea la sorti pentru atribuirea castigurilor se va desfasura ulterior;
b) a intrat în posesia unui castig important, în realitate fiind insa vorba de un premiu de o valoare minima sau de un premiu de consolare.
Art. 46.
Nu sunt asimilate loteriei publicitare concursurile în cadrul carora premiile sunt castigate exclusiv datorita abilitatii, cunostintelor şi perspicacitatii participantilor, castigatorul fiind desemnat în functie de valoarea prestatiei sale.
Art. 47.
Nu este asimilata loteriei publicitare şi este considerata practica comerciala permisa alocarea de premii în mod aleator, inainte de oferirea la vanzare a produselor/serviciilor şi atribuirea castigurilor la achizitionarea produselor/serviciilor, chiar daca intrarea în posesie a premiilor are loc la o data ulterioara.
Art. 48.
Vanzarea cu prime este acea practica comerciala prin care la vanzarea sau oferta de vanzare de produse/servicii se ofera consumatorului cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, prime sub forma unor produse/servicii.
Art. 49.
Este interzisa orice vanzare ori oferta de vanzare de produse sau orice prestare ori oferta de prestare de servicii facuta catre consumator, care da dreptul acestuia, cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, la o prima sub forma unor produse/servicii, în afara cazurilor în care acestea sunt identice sortimental cu produsele/serviciile cumparate.
Art. 50.
Nu sunt considerate prime:
a) ambalajele produselor;
b) produsele sau serviciile indispensabile utilizarii normale a produsului sau serviciului cumparat;
c) produsele sau serviciile a caror valoare este de pana la 10% din preturile de vanzare/tarifele produselor/serviciilor achizitionate de catre consumatori;
d) articolele personalizate, respectiv obiectele purtand mesaje publicitare, inscriptionate în mod vizibil şi care nu se regasesc ca atare în comert;
e) serviciile postvanzare;
f) facilitatile de stationare oferite de catre comercianti consumatorilor.
Art. 51.
Este interzisa conditionarea vanzarii catre consumator a unui produs de cumpararea unei cantitati impuse sau de cumpararea concomitenta a unui alt produs sau serviciu. De asemenea, este interzisa prestarea unui serviciu catre consumator, conditionata de prestarea altui serviciu sau de cumpararea unui produs.
Art. 52.
Nu sunt considerate vanzari conditionate:
1. vanzarile la un pret global pentru produse sau servicii diferite, care constituie un ansamblu, precum şi pentru produse identice preambalate oferite intr-un ambalaj colectiv, cu conditia ca:
a) fiecare produs şi fiecare serviciu sa poata fi achizitionat şi separat la pretul practicat în cadrul aceleiasi suprafete de vanzare;
b) cumparatorul sa fie informat despre aceasta posibilitate şi despre pretul de vanzare aferent produsului sau serviciului;
2. vanzarile de produse în loturi sau ambajale consacrate de uzantele comerciale şi de nevoile de consum.
Art. 53.
Prin vanzare fortata se intelege:
a) expedierea unui produs catre o persoana, fara o cerere prealabila din partea acesteia, solicitandu-i cumpararea acelui produs sau returnarea lui catre expeditor, chiar şi fara taxe, în cazul refuzului de cumparare;
b) prestarea unui serviciu catre o persoana, fara o cerere prealabila din partea acesteia, solicitandu-i acceptarea acelui serviciu prin achitarea contravalorii.
Art. 54.
Orice vanzare fortata este interzisa. Expedierea unui produs sau prestarea unui serviciu catre o persoana se face numai în baza unei comenzi prealabile din partea acesteia.
Art. 55.
Nu sunt considerate vanzari fortate ofertele efectuate în scopuri filantropice. In cazul acestor oferte, pe documentele insotitoare va fi inscriptionata, în mod clar şi vizibil, urmatoarea mentiune: "destinatarul nu are nicio obligatie de a plati sau de a returna produsul".
Art. 56.
Se interzice a se refuza consumatorului fara un motiv justificat, conform prevederilor legale în vigoare, vanzarea unui produs sau prestarea unui serviciu.

CAPITOLUL VI
Reguli generale de comercializare a produselor şi serviciilor

Art. 57.
(1) Producatorii şi importatorii sunt obligati sa introduca pe piata numai produse sigure pentru viata, sanatatea şi securitatea consumatorilor.
(2) Aceeasi obligatie revine şi oricarui comerciant care, pe baza informatiilor obtinute de la producator/importator şi a cunostintelor profesionale, trebuie sa se asigure ca produsele oferite spre comercializare sunt sigure şi sa informeze consumatorii asupra factorilor de risc în utilizarea/consumul acestora.
(3) Se interzice introducerea pe piata a produselor, daca acestea nu sunt insotite de documentele de angajare ale producatorului/importatorului referitoare la calitatea şi securitatea acestora, emise conform reglementarilor legale în vigoare.
Art. 58.
Produsul care este conform reglementarilor cu caracter obligatoriu, prin care sunt definite caracteristicile de securitate ale acestuia şi modalitatile de control al conformitatii cu caracteristicile parametrilor definiti, este considerat sigur.
Art. 59.
Daca securitatea produselor nu este determinata conform prevederilor art. 58, un produs va fi considerat sigur atunci cand, utilizat în conditii normale sau previzibile, nu prezinta riscuri pentru viata, sanatatea şi securitatea consumatorilor.
Art. 60.
Pentru evaluarea securitatii unui produs vor fi luate în considerare urmatoarele elemente:
a) proprietatile produsului, inclusiv compozitia, instructiunile de montare şi punere în functiune, de utilizare, de intretinere şi de depozitare, service-ul necesar pe durata medie de utilizare a produsului;
b) prezentarea produsului, informatiile furnizate de producator prin etichetare, marcare si/sau ambalajul acestuia, precum şi orice alta informatie furnizata de producator;
c) influenta produsului asupra altui produs sau produse, cand în mod justificat se presupune ca acesta va fi utilizat impreuna cu alt produs sau produse;
d) categoriile de utilizatori carora li se adreseaza, o atentie deosebita fiind acordata grupei de consumatori cu grad de risc major.
Art. 61.
Prevederile art. 58-60 sunt aplicabile în egala masura şi serviciilor de piata.
Art. 62.
Prevederile art. 58-60 nu se aplică în cazul produselor care necesita reparatii sau reconditionari inaintea utilizarii, cu conditia ca despre acest fapt consumatorii sa fie informati de catre comercianti în momentul cumpararii.
Art. 63.
In aplicarea prevederilor art. 58, 60 şi 61 se vor avea în vedere reglementarile legale în vigoare privind activitatea de standardizare, acreditare şi infrastructura pentru evaluarea conformitatii.
A. Reguli privind etichetarea şi ambalarea
Art. 64.
La vanzarea produsului sau la prestarea serviciului comerciantul ori, dupa caz, prestatorul trebuie sa aduca cu buna-credinta la cunostinta consumatorului, la solicitarea acestuia, pe langa informatiile furnizate prin etichetare, marcare şi ambalare şi informatii corecte şi utile privind caracteristicile produsului sau serviciului, conditiile de vanzare şi modul de utilizare.
Art. 65.
(1) Informatiile furnizate prin etichetare, marcare, ambalare vor respecta prevederile legale referitoare la etichetare.
(2) Pentru unele categorii de produse, în scopul asigurarii protectiei consumatorilor şi pentru mentinerea unui mediu concurential normal, Guvernul poate elabora reglementari specifice de etichetare.
(3) Pentru a informa consumatorul despre impactul unor produse asupra mediului inconjurator, precum şi pentru a promova productia şi utilizarea acelor produse care, pe toata durata lor de viata, au efecte nesemnificative asupra calitatii apei, aerului şi solului, se va institui un sistem national de etichetare ecologica.
Art. 66.
Ambalajele produselor trebuie sa asigure integritatea şi protectia calitatii acestora, sa fie usor de manipulat, sa promoveze vanzarea produselor, fiind totodata conforme prevederilor legale referitoare la protectia muncii, mediului şi a securitatii consumatorilor.
B. Obligatia indicarii preturilor/tarifelor
Art. 67.
(1) Comerciantul care în reteaua de distributie ofera spre vanzare produse/servicii trebuie sa indice pretul de vanzare/tariful practicat şi pretul pe unitatea de masura, conform reglementarilor legale în vigoare.
(2) Preturile de vanzare, preturile pe unitatea de masura şi tarifele practicate se indica în mod vizibil, lizibil şi fara echivoc prin marcare, etichetare si/sau afisare.
(3) Cand livrarea produsului sau prestarea serviciului se face ulterior platii unui acont, comerciantul este obligat sa elibereze consumatorului, la plata acontului, un document fiscal conform legislaţiei în vigoare sau, dupa caz, un contract scris şi sa respecte conditiile contractuale.
(4) Comerciantii care, potrivit legislaţiei în vigoare, sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale vor elibera bonuri fiscale cumparatorilor de produse/servicii.
C. Reguli privind indicarea cantitatii
Art. 68.
(1) In functie de tipul şi caracteristicile produsului, pe ambalajul acestuia se vor indica vizibil, lizibil şi fara echivoc dimensiunile sau numarul de articole (bucati) continute, cantitatea neta continuta, exprimata în unitati de masura recunoscute de autoritatea statului roman în materie de metrologie.
(2) Obligativitatea indicarii acestor date revine producatorului, ambalatorului sau, dupa caz, importatorului.
Art. 69.
In cazul vanzarilor la distanta prin corespondenta, orice comerciant care informeaza consumatorul asupra ofertei sale de produse prin intermediul cataloagelor, brosurilor sau al altor publicatii tiparite este obligat ca pentru produsele preambalate sa mentioneze cantitatea neta continuta de fiecare ambalaj, pretul de vanzare, precum şi pretul pe unitatea de masura, conform dispozitiilor legale în vigoare.
Art. 70.
(1) Pentru produsele comercializate în vrac, care sunt cantarite sau masurate în prezenta consumatorului, dispozitiile art. 68 alin. (1) nu se aplica.
(2) Informatiile furnizate de aparatele de masura utilizate pentru determinarea cantitatii produselor vandute în vrac trebuie sa fie clare şi vizibile pentru consumator.
D. Clauze abuzive
Art. 71.
In calitate de parte contractanta consumatorii pot refuza incheierea contractelor care cuprind clauze definite ca abuzive, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 72.
Pentru unele categorii de produse/servicii, în scopul asigurarii unui echilibru intre obligatiile şi drepturile partilor contractante şi pentru a promova un mediu concurential normal, Guvernul poate stabili contracte-tip cu caracter obligatoriu.

CAPITOLUL VII
Sanctiuni

Art. 73.
Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite în astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, şi se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
1. desfasurarea oricarui exercitiu comercial cu incalcarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu suspendarea activitatii comerciale pana la data autorizarii şi cu amenda:
a) de la 200 lei la 500 lei pentru structurile de vanzare cu suprafata mica;
b) de la 500 lei la 1.000 lei pentru structurile de vanzare cu suprafata medie;
c) de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru structurile de vanzare cu suprafata mare;
d) de la 100 lei la 200 lei pentru comerciantii ambulanti;
e) de la 500 lei la 1.000 lei pentru comerciantii care practica vanzari în afara spatiilor comerciale şi pentru cei care practica vanzari directe;
2. nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2), cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei;
3. comercializarea de produse şi servicii de piata, altele decat cele inscrise în autorizatia de functionare, cu amenda de la 100 lei la 1.000 lei;
4. nerespectarea prevederilor art. 9, cu amenda de la 200 lei la 2.000 lei;
5. oferirea spre vanzare a produselor în pierdere în alte cazuri decat cele prevazute la art. 17, cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei în masura în care nu sunt aplicabile prevederile Legii concurentei nr. 21/1996, republicata;
6. vanzarile de lichidare efectuate în alte cazuri decat cele prevazute la art. 18 lit. a)-g), cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu sistarea operatiunilor de lichidare;
7. nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1) şi ale art. 27 alin. (2), cu privire la notificare, cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei;
8. neprezentarea la solicitarea organelor de control abilitate a documentelor legale privind justificarea situatiei care a motivat lichidarea, conform dispozitiilor cuprinse în art. 19 alin. (2), cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei;
9. nerespectarea prevederilor art. 20, 23 şi 24, cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu sistarea vanzarilor de lichidare sau de soldare, dupa caz;
10. realizarea vanzarilor de soldare în alte perioade decat cele prevazute la art. 27 alin. (1), cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu sistarea vanzarilor de soldare;
11. neprezentarea, la solicitarea organelor de control abilitate, a documentelor legale justificative, conform prevederilor art. 26 şi 31, cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei;
12. nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (3) şi ale art. 28 alin. (2), cu amenda de la 500 lei la 3.000 lei;
13. utilizarea denumirii "soldare/solduri/soldari" sau a sinonimelor acesteia, în cazuri în care aceasta nu este în legatura cu o operatiune de soldare astfel cum este definita de prezenta ordonanta, cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu interzicerea practicarii acestei denumiri;
14. practicarea de vanzari sau de orice alte procedee prevazute la art. 36, cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei, iar veniturile realizate din aceste practici se confisca şi se fac venit la bugetul de stat;
15. nerespectarea prevederilor art. 39, cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;
16. nerespectarea prevederilor art. 40, cu amenda de la 100 lei la 200 lei;
17. nerespectarea de catre organizatorii de loterii publicitare a prevederilor art. 41 alin. (2), cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, iar veniturile realizate ilicit din aceasta practica se confisca şi se fac venit la bugetul de stat;
18. neprezentarea în termen a documentelor solicitate conform prevederilor art. 43 alin. (2), cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei;
19. nerespectarea prevederilor art. 49, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
20. nerespectarea prevederilor art. 51, 54 şi 56, cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei;
21. nerespectarea prevederilor art. 70 alin. (2), cu amenda de la 100 lei la 500 lei;
22. exercitarea de activitati de comert cu ridicata şi comert cu amanuntul în aceeasi structura de vanzare, respectiv suprafata de vanzare, cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu interzicerea uneia dintre cele doua activitati;
23. desfasurarea oricarui exercitiu comercial în perioada suspendarii activitatii comerciale, cu amenda prevazuta la pct. 1 lit. a)-e), caz în care limitele minime şi maxime se dubleaza, iar veniturile realizate ilicit în perioada dintre data suspendarii activitatii comerciale şi momentul constatarii contraventiei se confisca şi se fac venit la bugetul de stat.
Art. 74.
Sanctiunile prevazute la art. 73 se pot aplică şi persoanelor juridice, caz în care limitele minime şi maxime ale amenzilor se dubleaza.
Art. 75.
Impiedicarea sau obstructionarea sub orice forma, de catre comerciant sau de oricare alta persoana, a organelor autoritatilor administratiei publice în exercitarea atributiilor lor privind controlul respectarii prevederilor prezentei ordonante constituie contraventie şi se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei.
Art. 76.
Contraventiile prevazute la art. 73 se constata şi se sanctioneaza de catre:
a) organele de control abilitate ale primariilor, pentru cele prevazute la pct. 1-4, 6-11, 13 şi 21-23;
b) organele de control abilitate ale Ministerului Economiei şi Finantelor, pentru cele prevazute la pct. 5, 6, 8-11, 13, 14, 17-19 şi 22;
c) organele de control abilitate ale Autoritatii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor, pentru cele prevazute la pct. 4, 12, 18, 20 şi 21;
d) organele de control abilitate ale politiei, pentru cele prevazute la pct. 15, 16 şi 18.
Art. 77.
Prevederile prezentei ordonante referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, cu exceptia art. 28 şi 29.
Art. 78.
In cazul repetarii contraventiilor prevazute la art. 73 pct. 1, 3, 6-11, 13, 22 şi 23 intr-un interval de 12 luni, chiar daca amenda a fost platita, precum şi în cazul în care se incalca în mod repetat dispozitiile legale privind linistea şi ordinea publica, primariile vor suspenda activitatea comerciala pe o perioada de pana la 30 de zile pentru structura de vanzare respectiva.
Art. 79.
Sanctiunile aplicate de organele de control abilitate, conform prevederilor prezentei ordonante, vor fi aduse la cunostinta primariilor în termen de 48 de ore de la aplicarea acestora.

CAPITOLUL VIII
Dispozitii finale

Art. 80.
In cazul vanzarilor de lichidare şi de soldare, atunci cand acestea se efectueaza în pierdere, conform prevederilor art. 17, costul de achizitie este deductibil din punct de vedere fiscal.
Art. 81.
In termen de 18 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante comerciantii care desfasoara activitati de comercializare a produselor şi serviciilor de piata sunt obligati sa solicite autorizarea exercitiilor comerciale în conformitate cu prevederile prezentei ordonante.
Art. 82.
Ministerul cu atributii în domeniul comertului interior, cu avizul Ministerului Economiei şi Finantelor, va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonante, în termen de 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României , Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante. Normele metodologice vor fi supuse spre aprobare Guvernului.
Art. 83.
Ministerul cu atributii în domeniul comertului interior, în baza consultarii cu alte organisme abilitate ale administratiei publice, precum şi cu organizatiile neguvernamentale, elaboreaza reglementari specifice cu privire la comercializarea produselor şi serviciilor de piata.
Art. 84.
Pentru realizarea unei baze de date privind reteaua de distributie şi de prestari de servicii de piata autoritatile administratiei publice locale vor transmite ministerului cu atributii în domeniul comertului interior informatii privind reteaua de distributie, conform normelor stabilite de catre acesta.
Art. 85.
(1) Anexa face parte integranta din prezenta ordonanta şi poate fi actualizata prin hotarare a Guvernului.
(2) Valoarea amenzilor prevazute la art. 73 şi 75 se va actualiza prin hotarare a Guvernului.
Art. 86.
(1) Organele abilitate în aplicarea prevederilor prezentei ordonante vor stabili modalitatile concrete de colaborare.
(2) Administratiile publice locale vor intreprinde actiunile necesare în vederea aplicarii dispozitiilor prezentei ordonante şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia.
(3) La solicitarea autoritatilor administratiei publice interesate, Oficiul National al Registrului Comertului sau, dupa caz, oficiile registrului comertului de pe langa tribunale vor pune gratuit la dispozitie acestora informatiile cu privire la inregistrarea şi autorizarea functionarii comerciantilor.
Art. 87.
Prezenta ordonanta intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.
 
ANEXA
 
TABEL
cu clasificarea activitatilor din economia nationala
Cod CAEN1)
Denumirea activitatii
5010
Comert cu autovehicule
5020
Intretinerea şi repararea autovehiculelor (fara reparatii executate în intreprinderi organizate de tip industrial)
5030
Comert cu piese şi accesorii pentru autovehicule
5040
Comert cu motociclete, piese şi accesorii aferente, şi reparatii
5050
Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule
5122
Comert cu ridicata al florilor şi al plantelor
5131
Comert cu ridicata al fructelor şi legumelor
5132
Comert cu ridicata al carnii şi produselor din carne
5133
Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor şi grasimilor comestibile
5134
Comert cu ridicata al bauturilor
5135
Comert cu ridicata al produselor din tutun
5136
Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei şi produselor zaharoase
5137
Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
5138
Comert cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv peste, crustacee şi moluste
5139
Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi şi tutun
5141
Comert cu ridicata al produselor textile
5142
Comert cu ridicata al imbracamintei şi incaltamintei
5143
Comert cu ridicata al aparatelor electrice şi de uz gospodaresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
5144
Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, tapete şi produse de intretinere
5145
Comert cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
5146
Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
5147
Comert cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a.
5151
Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazosi şi al produselor derivate
5153
Comert cu ridicata al materialului lemnos şi de constructii
5154
Comert cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor, de fierarie pentru instalatii sanitare şi de incalzire
5155
Comert cu ridicata al produselor chimice
5156
Comert cu ridicata al altor produse intermediare
5185
Comert cu ridicata al altor masini şi echipamente de birou
5188
Comert cu ridicata al masinilor, accesoriilor şi uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor
5190
Comert cu ridicata al altor produse
5211
Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi şi tutun
5212
Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
5221
Comert cu amanuntul al fructelor şi legumelor proaspete
5222
Comert cu amanuntul al carnii şi al produselor din carne
5223
Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor şi molustelor
5224
Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase
5225
Comert cu amanuntul al bauturilor
5226
Comert cu amanuntul al produselor din tutun
5227
Comert cu amanuntul, în magazine specializate, al produselor alimentare
5231
Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice
5232
Comert cu amanuntul al articolelor medicale şi ortopedice
5233
Comert cu amanuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie
5241
Comert cu amanuntul al textilelor
5242
Comert cu amanuntul al imbracamintei
5243
Comert cu amanuntul al incaltamintei şi articolelor din piele
5244
Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al altor articole de uz casnic
5245
Comert cu amanuntul al articolelor şi aparatelor electro-menajere, al aparatelor radio şi televizoarelor
5246
Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, cu articole din sticla, cu cele pentru vopsit
5247
Comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor şi articolelor de papetarie
5248
Comert cu amanuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
5250
Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
5261
Comert cu amanuntul prin corespondenta
5262
Comert cu amanuntul prin standuri în piete
5263
Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine
5271
Reparatii de incaltaminte şi ale altor articole din piele
5272
Reparatii de articole electrice de uz gospodaresc
5273
Reparatii de ceasuri şi bijuterii
5274
Alte reparatii de articole personale n.c.a.
5530
Restaurante
5540
Baruri
5551
Cantine
5552
Alte unitati de preparare a hranei
7020
Inchirierea şi subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7032
Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract
7110
Inchirierea autoturismelor şi utilitarelor de capacitate mica
7133
Inchirierea masinilor şi echipamentelor de birou, inclusiv a calculatoarelor
7140
Inchirierea bunurilor personale şi gospodaresti n.c.a.
7250
Intretinerea şi repararea masinilor de birou, de contabilizat şi a calculatoarelor
7470
Activitati de intretinere şi curatare a cladirilor
7481
Activitati fotografice
7485
Activitati de secretariat şi traducere
9301
Spalarea, curatarea şi vopsirea textilelor şi blanurilor
9302
Coafura şi alte activitati de infrumusetare
9303
Activitati de pompe funebre şi similare
9304
Activitati de intretinere corporala
9305
Alte activitati de servicii personale n.c.a.
9500
Activitati ale personalului angajat în gospodarii particulare