»  Autorizari
»  Diverse
»  Epidemiologie
»  Igiena alimentatiei
»  Igiena si protectia mediului
»  Igiena radiatiilor
»  Igiena scolara
»  Igiena transporturilor
»  Laborator
»  Securitatea si sanatatea in munca
»  Sanctiuni
»  Opis legislatie sanitara
 
 

HOTARARE NR. 106 DIN 07/02/2002 privind etichetarea alimentelor. Publicat in Monitorul Oficial nr. 147 din 27/02/2002


HOTARARE NR. 106 DIN 07/02/2002
privind etichetarea alimentelor. Publicat in Monitorul Oficial nr. 147 din 27/02/2002
In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 6 lit. a) din O.G. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, Guvernul României adopta prezenta hotarare.
Art. 1.
(1) Se aproba:
a) Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, prevazute în anexa 1;
b) Normele metodologice privind etichetarea nutritionala a alimentelor, prevazute în anexa 2;
c) Normele metodologice privind informatiile suplimentare care se indica obligatoriu prin etichetare în cazul alimentelor obtinute din organisme modificate genetic sau care contin aditivi şi arome modificate genetic ori obtinute din organisme modificate genetic, prevazute în anexa 3.
(2) Anexele 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2.
Nerespectarea prevederilor art. 4-6, ale art. 7 alin. (2), (3), (5) şi (7), art. 8 alin. (1) şi alin. (4)(6), art. 9 alin. (1)-(3), art. 10 alin. (1)-(4), art. 11, art. 2 alin. (1), art. 13 alin. (2) şi (3), art. 14, 15, art. 16 alin. (1) şi alin. (3)-(6), art. 17, art. 18 alin. (1) şi ale art. 19, 21 şi 22 din normele metodologice prevazute în anexa 1, ale art. 2 alin. (2), art. 3, art. 4 alin. (4) şi ale art. 7 şi 8 din normele metodologice prevazute în anexa 2 şi ale art. 2 alin. (1) şi ale art. 4 şi 6 din normele metodologice prevazute în anexa 3 constituie contraventie şi se sanctioneaza conform art. 46 lit. d) din O.G. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.
Art. 3.
(1) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor, ai Ministerului Sanatatii şi Familiei şi ai Ministerului Agriculturii, Alimentatiei şi Padurilor.
(2) Contraventiilor prevazute la art. 2 le sunt aplicabile dispozitiile O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
Art. 4.
Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Padurilor poate include în cadrul normelor metodologice privind alimentele prevederi suplimentare referitoare la etichetarea acestora.
Art. 5.
Produsele aflate în stoc sau contractate inainte de data intrarii în vigoare a prezentei hotarari pot fi comercializate cu elementele de identificare şi caracterizare marcate initial, pana la lichidarea acestor stocuri, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarari.
Art. 6.
(1) Prezenta hotarare intra în vigoare la 12 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României , Partea I.
(2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarari se abroga H.G. 784/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind etichetarea produselor alimentare, publicata în M.Of. 226/23 septembrie 1996, cu modificarile şi completarile ulterioare.

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
privind etichetarea alimentelor

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1.
Prezentele norme metodologice reglementeaza modul de etichetare a alimentelor livrate ca atare consumatorului final, precum şi restaurantelor, spitalelor, cantinelor şi altor agenti economici care prepara şi furnizeaza hrana pentru populatie.
Dispozitiile prezentelor norme metodologice se aplică şi anumitor aspecte referitoare la prezentarea şi publicitatea alimentelor.
Art. 2.
In sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a) eticheta – orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului şi care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia;
b) aliment nepreambalat – aliment vrac care nu este supus operatiunii de preambalare şi care, pentru vanzare, este masurat sau cantarit în prezenta consumatorului;
c) lot – un ansamblu de unitati de vanzare dintr-un aliment fabricat, prelucrat sau ambalat în conditii practic identice.
Art. 3.
Scopul etichetarii este de a da consumatorilor informatiile necesare, suficiente, verificabile şi usor de comparat, astfel incat sa permita acestora sa aleaga acel produs care corespunde exigentelor lor din punct de vedere al nevoilor şi posibilitatilor lor financiare, precum şi de a cunoaste eventualele riscuri la care ar putea fi supusi.
Art. 4.
(1) Informatiile inscrise pe eticheta nu trebuie sa induca în eroare consumatorii, la achizitionarea produselor, în privinta:
a) caracteristicilor alimentului şi în special a naturii, identitatii, proprietatilor, compozitiei, cantitatii, durabilitatii, originii sau provenientei sale, precum şi a metodelor de fabricatie sau de productie;
b) atribuirii de efecte sau proprietati alimentelor pe care acestea nu le poseda;
c) sugerarii ca alimentul are caracteristici speciale atunci cand în realitate toate produsele similare au astfel de caracteristici.
(2) Etichetarea şi metodele prin care aceasta se realizeaza nu trebuie sa atribuie alimentelor proprietati de prevenire, tratare sau vindecare a bolilor sau sa faca referirii la astfel de proprietati; sunt exceptate de la aceasta interdictie apele minerale naturale, precum şi orice alimente cu destinatii nutritionale speciale, autorizate în acest sens de Ministerul Sanatatii şi Familiei.
(3) Interdictiile sau restrictiile prevazute la alin. (1) şi (2) se aplica, de asemenea:
a) prezentarii alimentelor, în special în ceea ce prive te forma, aspectul sau ambalarea acestora, materialul de ambalare utilizat, felul cum sunt aranjate, precum şi modul în care alimentele sunt expuse;
b) publicitatii alimentelor.

CAPITOLUL II
Dispozitii privitoare la alimente

SECTIUNEA I
Generalitati

Art. 5.
Etichetele alimentelor trebuie sa cuprinda în mod obligatoriu:
a) denumirea sub care este vandut alimentul;
b) lista cuprinzand ingredientele;
c) cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente, conform art. 8;
d) cantitatea neta pentru alimentele preambalate;
e) data durabilitatii minimale sau, în cazul alimentelor care din punct de vedere microbiologic au un grad inalt de perisabilitate, data limita de consum;
f) conditiile de depozitare sau de folosire, atunci cand acestea necesita indicatii speciale;
g) denumirea sau denumirea comerciala şi sediul producatorului, al ambalatorului sau al distribuitorului; în cazul produselor din import se inscriu numele şi sediul importatorului sau ale distribuitorului inregistrat în Romania;
h) locul de origine sau de provenienta a alimentului, daca omiterea acestuia ar fi de natura sa creeze confuzii în gandirea consumatorilor cu privire la originea sau provenienta reala a alimentului;
i) instructiuni de utilizare, atunci cand lipsa acestora poate determina o utilizare necorespunzatoare a alimentelor;
j) concentratia alcoolica pentru bauturile la care aceasta este mai mare de 1,2% în volum;
k) o mentiune care sa permita identificarea lotului;
l) mentiuni suplimentare de etichetare pe grupe de produse, prevazute în anexa 1a).

SECTIUNEA a II-a
Denumirea sub care este vandut alimentul

Art. 6.
(1) Denumirea sub care este vandut alimentul consumatorului final sau agentilor economici care prepara ori furnizeaza hrana pentru populatie este cea prevazuta de reglementarile specifice alimentului respectiv, cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) în lipsa reglementarilor specifice, denumirea sa fie cea obisnuita în Romania;
b) în lipsa denumirii obisnuite, prevazuta în situatia descrisa la lit. a), denumirea sub care se vinde produsul poate fi o descriere a acestuia si, daca este necesar, a utilizarii sale, care sa fie suficient de clara pentru a permite cumparatorului sa cunoasca natura produsului şi sa il deosebeasca de alte produse cu care ar putea fi confundat;
c) în toate situaţiile insa denumirea sub care este vandut alimentul trebuie sa corespunda naturii, genului, speciei, sortimentului sau proprietatilor alimentului ori materiilor prime utilizate în fabricatie;
d) pentru alimentele din import trebuie sa se utilizeze denumirea comerciala sub care alimentul este fabricat şi comercializat în tara producatoare. Totodata, în cazul în care prin aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice, în special a art. 5, aceasta denumire nu permite consumatorului cunoasterea naturii reale a alimentului şi distingerea acestuia de alimente cu care s-ar putea confunda, denumirea comerciala sa fie insotita de o alta informatie descriptiva care sa apara în vecinatatea acesteia;
e) în mod exceptional, sa nu se utilizeze denumirea comerciala din tara producatoare în cazul în care alimentul importat se diferentiaza în mod esential de cel cunoscut de consumator sub aceasta denumire, în ceea ce prive te compozitia sau fabricatia, iar prevederile lit. d) nu sunt suficiente pentru a asigura informarea corecta a acestuia.
(2) Marca de fabrica, marca comerciala sau denumirile atractive nu pot inlocui denumirea sub care este vandut alimentul.
(3) Denumirea sub care este vandut alimentul trebuie sa includa sau sa fie insotita de informatii privind starea fizica a acestuia ori tratamentele specifice la care a fost supus, ca de exemplu: transformare în pulbere, refrigerare, congelare, afumare, concentrare, daca omiterea unor astfel de informatii ar putea crea confuzii în randul consumatorilor. Produsele care au fost tratate cu radiatii ionizante trebuie sa poarte inscriptionarea: "Tratat prin ionizare" sau "Tratat cu radiatii ionizante".
(4) Utilizarea de termeni precum: "mod":, "tip", "gen" impreuna cu denumirea sub care este vandut alimentul este interzisa.

SECTIUNEA a III-a
Ingredientele

Art. 7.
(1) Prin ingredient se intelege orice substanta, inclusiv aditivii, utilizata la producerea sau la prepararea unui aliment şi care va fi continuta şi de produsul finit ca atare sau intr-o forma modificata.
(2) Atunci cand un ingredient al unui aliment este constituit din mai multe ingrediente, acestea sunt considerate ingrediente ale alimentului respectiv.
(3) In sensul prezentelor norme metodologice, nu sunt considerate ingrediente urmatoarele:
a) componentele unui ingredient care, în cursul procesului de fabricatie, au fost temporar separate pentru a fi reincorporate ulterior în produs intr-o cantitate care sa nu o depaseasca pe cea intiala;
b) aditivii a caror prezenta intr-un aliment este datorata exclusiv faptului ca au fost continuti în unul sau în mai multe ingrediente ale acestuia şi cu conditia ca acestia nu isi mai indeplinesc functia tehnologica în produsul finit;
c) aditivii utilizati ca auxiliari tehnologici;
d) substantele folosite în cantitati strict necesare ca solventi sau ca suport pentru aditivi ori pentru arome.
(4) Lista cuprinzand ingredientele contine toate ingredientele din alimente în ordinea descrescatoare a cantitatii, determinata în momentul introducerii în fabricatie; vitaminele şi mineralele adaugate în alimente se mentioneaza în lista cuprinzand ingredientele.
(5) Lista cuprinzand ingredientele este precedata de un titlu corespunzator care include mentiunea "Ingrediente", cu urmatoarele precizari:
a) apa adaugata şi substantele volatile vor fi indicate în ordinea greutatii lor în produsul finit; cantitatea apei adaugate ca ingredient intr-un aliment este determinata scazandu-se din cantitatea totala a produsului finit cantitatea totala a celorlalte ingrediente folosite. Se excepteaza mentionarea apei în cazul în care cantitatea ei nu depaseste 5% din greutatea produsului finit;
b) ingredientele folosite în forma concentrata sau deshidratata şi reconstituite în momentul fabricarii pot fi indicate în ordinea ponderala avuta inaintea concentrarii sau deshidratarii lor;
c) în cazul alimentelor concentrate sau deshidratate, care urmeaza sa fie reconstituite prin adaugarea apei, ingredientele pot fi mentionate în ordinea proportiilor din produsul reconstituit, cu conditia ca lista cuprinzand ingredientele sa fie insotita de o mentiune, precum: "ingrediente ale produsului reconstituit" sau "ingrediente ale produsului gata de
consumia;
d) în cazul amestecurilor de fructe sau de legume, în care nici un fruct ori nici o leguma nu predomina cantitativ intr-un mod semnificativ, ingredientele se pot inscrie şi în alta ordine, cu conditia ca lista cuprinzand ingredientele sa fie insotita de expresia "in proportie variabil";
e) prevederile lit. d) se aplică şi în cazul mixturilor de condimente sau de plante aromatice.
(6) Ingredientele nu se inscriu în cazul alimentelor mentionate în anexa 1c).
(7) In cazul în care ingredientele se inscriu cu denumirea specifica, descrierea se face în conformitate cu prevederile prezentului articol, cu urmatoarele precizari:
a) ingredientele care apartin uneia dintre categoriile prezentate în anexa 1e) şi sunt constituente ale unui alt aliment pot fi indicate numai prin denumirea categoriei respective;
b) ingredientele care apartin uneia dintre categoriile prevazute în anexa 1d) se inscriu în lista cu denumirea categoriei, urmata de numele specific sau de codul numeric C.E.; în cazul unui ingredient care apartine mai multor categorii se indica numai categoria corespunzatoare functiei sale principale în cadrul alimentului respectiv;
c) atunci cand un ingredient contine gluten, denumirile "amidon", respectiv "amidon modificat", prevazute în anexele 1e) şi 1d), se completeaza prin indicarea originii vegetale a acestuia;
d) indicarea aromelor se face prin mentionarea termenului "aroma/arome" ori a unei denumiri specifice sau printr-o descriere a acestora. Termenul "aroma naturala" sau alta expresie cu aceeasi semnificatie se utilizeaza numai pentru aromele a caror componenta de aromatizare contine exclusiv substantele aromatizante si/sau preparatele aromatizante definite în acte normative specifice. In cazul în care denumirea aromei contine o referinta la natura vegetala sau animala ori la originea substantelor incorporate, termenul "natural" sau alta expresie cu aceeasi semnificatie se utilizeaza numai pentru aroma la care componenta aromatizanta a fost izolata prin procedee fizice corespunzatoare, prin procedee enzimatice sau microbiologice ori prin procedeele de preparare traditionala a alimentelor obtinute în totalitate sau aproape în totalitate din alimentul sau din sursa aromatizanta respectiva.
(8) Denumirea sub care este vandut un aliment poate fi insotita de mentionarea unuia sau mai multor ingrediente, daca acest lucru este prevazut prin acte normative specifice.
(9) Un ingredient compus, definit la alin. (2), se poate inscrie în lista cuprinzand ingredientele cu denumirea proprie sub care figureaza în actele normative în vigoare, în functie de ponderea sa cantitativa în aliment, cu conditia ca aceasta sa fie urmata de enumerarea propriilor ingrediente. Aceasta enumerare nu este obligatorie:
a) în cazul în care ingredientul compus reprezinta mai putin de 25% din produsul finit; aceasta exceptie nu se aplică în cazul aditivilor, conform prevederilor alin. (3);
b) în cazul în care ingredientul compus este un aliment şi face parte din categoria ingredientelor cuprinse în anexa 1c).
(10) Mentionarea apei nu este necesara în cazul în care ea este folosita în procesul de fabricatie ca unic mod pentru a permite reconstituirea unui ingredient utilizat sub forma concentrata sau deshidratata ori în cazul în care aceasta serve te ca mediu lichid, care în mod normal nu poate fi consumat.
Art. 8.
(1) Cantitatea unui ingredient sau a unei categorii de ingrediente, exprimata în procente, determinata la momentul introducerii acestora în fabricatie, se declara în urmatoarele situatii:
a) cand ingredientul sau categoria de ingrediente respective apare cu denumirea sub care alimentul este vandut ori este în mod obisnuit asociat cu aceasta denumire de consumator; sau
b) cand ingredientul sau categoria de ingrediente respective este accentuata la etichetare prin cuvinte, desene ori grafice; sau
c) cand ingredientul sau categoria de ingrediente respective confera caracteristici specifice alimentului şi il diferentiaza de alte produse cu care ar putea fi confundat datorita denumirii sau aspectului sau.
(2) Dispozitiile prevazute la alin. (1) nu se aplica:
a) ingredientelor sau categoriilor de ingrediente:
a1 ) a caror cantitate neta se inscrie pe eticheta, în conformitate cu art. 9 alin. (3); sau
a2 ) ale caror cantitati sunt deja stabilite pentru a fi inscrise pe etichete, prin acte normative specifice;
a3 ) care sunt utilizate în cantitati mici în scop de aromatizare;
a4 ) în cazul în care, desi apar cu denumirea sub care este vandut alimentul, nu influenteaza alegerea consumatorului, avandu-se în vedere ca variatia în cantitate nu este esentiala pentru a caracteriza alimentul sau nu il diferentiaza de produsele similare;
b) atunci cand prin acte normative specifice se stabile te în mod precis cantitatea unui ingredient sau a unei categorii de ingrediente, fara a impune indicarea acesteia pe eticheta;
c) în situaţiile prevazute la art. 7 alin. (5) lit. d) şi e).
(3) Prevederile alin. (1) lit. a) şi b) nu se aplică în cazul mentiunilor referitoare la adaosul de vitamine şi de minerale, atunci cand acestea se supun etichetarii nutritionale.
(4) Cantitatea unui ingredient sau a unei categorii de ingrediente se inscrie cu denumirea sub care este vandut alimentul ori în imediata vecinatate a acesteia, sau în lista cuprinzand ingredientele, în continuarea denumirii ingredientului sau a categoriei de ingrediente respective.
(5) In cazul alimentelor care au pierdut din umiditate ca urmare a unor tratamente termice sau a altor tipuri de tratamente la care au fost supuse, cantitatea indicata a unui ingredient sau a ingredientelor, exprimata în procente, se raporteaza la produsul finit. Atunci cand cantitatea unui ingredient sau cantitatea totala a ingredientelor inscrisa prin etichetare depaseste 100%, exprimarea procentuala se inlocuie te cu cea a cantitatii ingredientului/ingredientelor utilizate la obtinerea a 100 grame de produs finit.
(6) Cantitatea ingredientelor volatile se indica corespunzator cantitatii din produsul finit.
(7) Cantitatea de ingrediente, utilizata în forma concentrata sau deshidratata şi reconstituita pe parcursul procesului de fabricatie, poate fi indicata corespunzator cantitatii dinaintea concentrarii ori deshidratarii. In cazul alimentelor concentrate sau deshidratate, care urmeaza sa fie reconstituite prin adaugarea apei, cantitatea de ingrediente poate fi indicata corespunzator cantitatii din produsul reconstituit.
(8) Prevederile acestui articol nu exclud aplicarea reglementarilor referitoare la etichetarea nutritionala.

SECTIUNEA a IV-a
Cantitatea neta

Art. 9.
(1) Inscrierea cantitatii nete a alimentelor preambalate se face în unitati de volum pentru produsele lichide şi în unitati de masa pentru celelalte produse, utilizandu-se, dupa caz, litrul, centilitrul, mililitrul, kilogramul sau gramul.
(2) a) Prevederile referitoare la indicarea cantitatii nete se aplică şi în cazul în care prin acte normative specifice se impune indicarea cantitatii nominale minime sau medii.
b) In cazul unui ambalaj în care sunt introduse doua sau mai multe articole continand aceeasi cantitate din acelasi produs, ambalate individual, indicarea cantitatii nete se face prin mentionarea cantitatii nete continute de un ambalaj individual şi a numarului total al acestora.
Aceste mentiuni nu sunt obligatorii atunci cand numarul total de ambalaje individuale poate fi numarat cu u urinta din exterior şi atunci cand cel putin o indicatie privind cantitatea neta individuala poate fi citita clar din exteriorul produsului.
c) In cazul unui ambalaj în care sunt introduse doua sau mai multe produse ambalate individual, care nu sunt considerate unitati de vanzare, indicarea cantitatii nete se face prin mentionarea cantitatii nete totale şi a numarului total de ambalaje individuale.
(3) a) In cazul alimentelor solide livrate în mediu lichid se indica pe eticheta şi masa neta a componentei solide.
b) Prin mediu lichid se intelege: apa, solutii apoase de saruri, saramura, solutii apoase de acizi alimentari, otet, solutii apoase de zahar sau inlocuitori, sucuri de fructe sau de legume, în cazul fructelor sau legumelor.
c) Substantele care se constituie ca mediu lichid pot fi singure sau în amestec, ca atare ori congelate, cu conditia ca acestea sa fie numai un element auxiliar al componentei solide şi astfel sa nu reprezinte un factor de decizie pentru cumparator.
(4) Indicarea cantitatii nete nu este obligatorie pentru:
a) alimentele vandute cu bucata, cu conditia ca numarul de articole sa poata fi vazut cu claritate şi sa poata fi numarat cu u urinta din exteriorul produsului; în caz contrar se indica numarul pe eticheta;
b) alimentele care pot inregistra pierderi considerabile de volum sau de masa şi care sunt vandute la bucata sau cantarite în prezenta cumparatorului;
c) alimentele a caror cantitate neta este mai mica de 5 grame sau de 5 mililitri; aceasta prevedere nu se aplică condimentelor şi plantelor aromatice.

SECTIUNEA a V-a
Data durabilitatii minimale/termenul de valabilitate, conditii de pastrare, de conservare şi de folosire

Art. 10.
(1) Pe eticheta sau pe ambalajul alimentelor se inscrie de catre producator data durabilitatii minimale, respectiv data pana la care acestea isi pastreaza caracteristicile specifice în conditii de depozitare corespunzatoare.
(2) Data va fi precedata de mentiunea:
- "A se consuma, de preferinta, inainte de…", daca în data este inclusa ziua; sau
- "A se consuma, de preferinta, pana la sfarsitul…", daca se indica luna şi anul sau numai anul.
(3) Mentiunile prevazute la alin. (2) sunt insotite fie de data, fie de indicarea locului în care aceasta este inscrisa pe eticheta sau ambalaj.
Mentiunile sunt completate, dupa caz, cu indicarea conditiilor de pastrare şi conservare ce trebuie respectate pe perioada durabilitatii minimale.
(4) Data se compune din indicarea clara a zilei, lunii şi a anului, intr-o forma cronologica necodificata; în cazul alimentelor:
- a caror durabilitate este mai mica de 3 luni, este suficient sa se indice ziua şi luna;
- a caror durabilitate este mai mare de 3 luni, dar mai mica de 18 luni, este suficient sa se indice luna şi anul;
- a caror durabilitate este mai mare de 18 luni, este suficient sa se indice anul.
(5) Se excepteaza de la indicarea datei durabilitatii minimale produsele mentionate în anexa 1b).
Art. 11.
(1) Pentru produsele care din punct de vedere microbiologic au un grad ridicat de perisabilitate şi sunt susceptibile ca dupa un timp scurt sa prezinte un pericol imediat pentru sanatatea consumatorului data durabilitatii minimale este inlocuita de data limita de consum. Data inscrisa de producator este precedata de mentiunea "expira la data de…", indicandu-se în ordine ziua, luna şi eventual anul, în forma necodificata.
(2) Mentiunea prevazuta la alin. (1) este insotita fie de data, fie de indicarea locului în care aceasta este inscrisa pe eticheta sau pe ambalaj.
(3) Mentiunea cuprinsa în alin. (1) se completeaza cu indicarea conditiilor de depozitare ce trebuie respectate.
Art. 12.
(1) Informatiile privind modul de preparare a alimentelor se indica în a a fel incat sa permita utilizarea corecta a acestora.
(2) Pentru anumite alimente, în cazul în care producatorul nu stabile te instructiuni precise de utilizare, acestea pot fi impuse prin acte normative specifice.

SECTIUNEA a VI-a
Concentratia alcoolica

Art. 13.
(1) Prezenta sectiune se refera la indicarea concentratiei alcoolice în volum pe etichetele bauturilor ce contin alcool mai mult de 1,2% în volum, exceptandu-se cele prevazute la pozitiile tarifare 22.04 şi 22.05 din Tariful vamal de import al României .
(2) Concentratia alcoolica se exprima în procente de volum, la temperatura de referinta de 20 grade C; valoarea concentratiei alcoolice se inscrie în cifre cu cel mult o zecimala urmata de simbolul "% vol." şi poate fi precedata de cuvantul "alcoolia sau de abrevierea "alc.".
(3) Tolerantele pozitive şi negative, exprimate în valoare absoluta, permise la indicarea concentratiei alcoolice, raportata în procente de volum, sunt urmatoarele:
a) Bere cu concentratia alcoolica mai mica de 5,5% inclusiv
b) Bauturi nespumoase obtinute din struguri şi incluse în pozitia tarifara 2206.00 din Tariful vamal 0,5% vol. de import al României
c) Bere cu concentratia alcoolica ce depaseste 5,5%
d) Bauturi spumoase obtinute din struguri şi incluse în pozitia tarifara 2206.00 din Tariful vamal de import al României 1% vol.
e) Diverse tipuri de cidru, cidru din pere, vinuri din fructe şi alte sortimente de vinuri obtinute din fructe, altele decat struguri, fie ca sunt spumoase sau spumante
f) Bauturi pe baza de miere fermentata
g) Bauturi ce contin fructe macerate sau parti de plante 1,5% vol.
h) Alte bauturi 0,3% vol..(4) Tolerantele stabilite la alin. (3) lit. a)-h) nu exclud aplicarea tolerantelor ce deriva din metoda de analiza utilizata la determinarea concentratiei alcoolice.

SECTIUNEA a VII-a
Dispozitii referitoare la alimente preambalate

Art. 14.
(1) Pentru alimentele preambalate mentiunile prevazute la art. 5 se inscriu pe ambalaj sau pe o eticheta ata ata de acesta.
(2) Mentiunile prevazute la art. 5 se inscriu numai pe documentele de insotire, atunci cand alimentele preambalate sunt:
a) comercializate intr-o forma intermediara celei de vanzare catre consumatorul final şi nu fac obiectul vanzarii catre agentii economici care prepara şi furnizeaza hrana pentru populatie;
b) destinate aprovizionarii agentilor economici care prepara şi furnizeaza hrana pentru populatie, supunandu-le unor procese de prelucrare.
(3) In cazul produselor prevazute la alin. (2), pe ambalajul exterior în care acestea sunt prezentate spre comercializare se inscriu elementele prevazute la art. 5 lit. a), e) şi g) si, dupa caz, cele prevazute la art. 11.
(4) Mentiunile prevazute la art. 5 se inscriu astfel incat sa fie usor de inteles, sunt marcate vizibil pentru a putea fi vazute cu u urinta, lizibil şi intr-un mod ce nu permite stergerea; acestea nu vor fi în nici un fel mascate, nu se inscriptioneaza în locuri obscure sau intrerupte prin inscriptii ori imagini.
(5) Mentiunile prevazute la art. 5 lit. a), d), e) şi j) se inscriu în acelasi camp vizual.
(6) In cazul ambalajelor din sticla destinate reutilizarii, marcate intr-un mod ce nu permite stergerea, precum şi al amabalajelor sau recipientelor care nu au nici una dintre fete cu suprafata mai mare de 10 cm 2 se inscriu pe etichete doar elementele prevazute la art. 5 lit. a), d) şi e). In acest caz nu se aplică prevederile alin. (5).

SECTIUNEA a VIII-a
Dispozitii referitoare la alimentele nepreambalate

Art. 15.
(1) Orice aliment nepreambalat, prezentat spre comercializare consumatorilor ori agentilor economici care prepara hrana pentru populatie, trebuie sa aiba inscrise denumirea conform prevederilor art. 5 şi data durabilitatii minimale sau data limita de consum. Inscrierea se face pe produs, pe un afi , anunt sau în orice alta forma fara risc de confuzie.
(2) Se excepteaza de la indicarea datei durabilitatii minimale alimentele cuprinse în anexa 1b).

SECTIUNEA a IX-a
Indicarea lotului

Art. 16.
(1) Alimentele nu pot fi comercializate daca nu sunt insotite de o indicatie care sa permita identificarea lotului din care fac parte.
(2) Indicarea lotului nu este obligatorie pentru urmatoarele alimente sau în urmatoarele conditii:
a) produse agricole care în momentul transferarii din spatiul de depozitare sunt vandute sau livrate de la producator la unitati în scopul depozitarii temporare, conditionarii sau ambalarii, dirijate catre organizatii de producatori ori achizitionate în vederea introducerii imediate intr-un sistem de pregatire operationala sau de transformare;
b) atunci cand la locurile de vanzare catre consumatorul final alimentele nepreambalate sunt ambalate la cererea consumatorului sau preambalate în vederea vanzarii imediate;
c) pentru ambalajele şi recipientele a caror fata mare are o suprafata mai mica de 10 cm 2 ;
d) portiile individuale de inghetata; în acest caz indicarea lotului de fabricatie se face pe ambalajul colectiv;
e) atunci cand data durabilitatii minimale sau termenul de valabilitate este indicat prin mentionarea clara şi necodificata cel putin a zilei şi lunii, în aceasta ordine.
(3) Raspunderea în ceea ce prive te stabilirea şi inscrierea lotului revine, dupa caz, producatorului sau ambalatorului ori agentului economic inregistrat în Romania, care comercializeaza pentru prima oara produsul.
(4) Indicarea lotului este precedata de litera L, cu exceptia cazurilor în care aceasta se distinge cu claritate fata de alte indicatii de pe eticheta.
(5) In cazul alimentelor preambalate indicarea lotului conform alin. (4) se face pe ambalaj sau pe eticheta ata ata de acesta; în cazul alimentelor nepreambalate aceasta indicatie apare pe ambalaj sau pe container ori, în lipsa acestora, pe documentele comerciale insotitoare.
(6) Inscrierea lotului se face în a a fel incat sa poata fi vazuta cu u urinta, sa poata fi citita cu claritate şi sa nu permita stergerea.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

Art. 17.
In cazul alimentelor comercializate în ambalaje atractive, precum figurinele sau suvenirurile, se inscriu elementele prevazute la art. 5 lit. a), d) şi g).
Art. 18.
(1) Etichetarea trebuie sa includa una sau mai multe mentiuni suplimentare pentru urmatoarele categorii de alimente:

Nr. crt. / Categoriile de alimente / Mentiuni
1. Alimente la care durabilitatea a "Ambalat în atmosfera fost prelungita cu ajutorul gazelor protectoare" avizate sanitar
2. Alimente care contin unul sau "Cu indulcitor/indulcitori" mai multi indulcitori autorizati Aceasta mentiune va insoti denumirea sub care este vandut produsul, conform art. 6
3. Alimente care contin atat adaosuri "Cu zahar/zaharuri şi indulcitor/de zahar sau zaharuri, cat şi unul indulcitori" Aceasta mentiune sau mai multi indulcitori autorizati va insoti denumirea sub care este vandut produsul conform art. 6
4. Alimente ce contin aspartam "Contine o sursa de fenilalanina"
5. Alimente ce contin mai mult de "Consumul în exces poate 10 % polioli adaugati produce efecte laxative"
(2) Mentiunile prevazute la alin. (1) nr. crt. 2 şi 3 nu se supun prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) şi b).
Art. 19.
Toate mentiunile ce se inscriu pe etichete, prospecte sau, dupa caz, în documente insotitoare, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, trebuie sa fie redactate în limba romana, fara a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi.
Art. 20.
Prezentele norme metodologice nu restrictioneaza aplicarea actelor normative specifice pentru alimentelor specificate.
Art. 21.
Se interzice modificarea datei durabilitatii minimale sau a termenului de valabilitate inscris prin etichetarea originara.
Art. 22.
(1) Se interzice utilizarea în etichetare, afi area în vecinatatea alimentelor sau inscrierea în documentele insotitoare ori în prospectele de prezentare a denumirilor, indicatiilor, reprezentarilor, semnelor şi a oricaror alte forme de prezentare de natura sa induca în eroare consumatorul, în special în ceea ce prive te calitatea, originea sau provenienta alimentului.
(2) Ilustrarea de fructe si/sau portiuni vegetale pe etichete, ambalaje de prezentare, cataloage sau prin publicitate nu este permisa decat în cazul în care fructele (sau parti de fruct-suc de fructe, pulpa de fruct) si/sau portiunile vegetale apar în denumirea sub care este vadut produsul şi sunt inscrise în lista cuprinzand ingredientele urmate de cantitatea acestora exprimata în procente.
In cazul utilizarii la fabricarea alimentelor numai a aromelor se interzice ilustrarea, desenarea sau orice alte forme de reprezentare a fructelor si/sau a portiunilor vegetale.
Art. 23.
Anexele 1a) – 1e) fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

ANEXA 1a )
la normele metodologice

MENTIUNI SUPLIMENTARE
de etichetare pe grupe de produse

Prevederile art. 5 lit. a)-l) din anexa 1 vor fi completate cu mentiunile specifice fiecarei grupe de produse, dupa cum urmeaza:
1. Lapte de consum
a) continutul de grasime – exprimat în procente – pentru fiecare tip de lapte de consum (lapte normalizat, lapte smantanit, lapte hiperproteic);
b) procedeul de tratament termic (pasteurizat, sterilizat); prescurtarile de tipul "past.", "UHT" sunt admise;
c) pentru laptele pasteurizat se va mentiona "A se pastra la temperatura de 2-4 grade C".
2. Sortimente de lapte concentrat sau praf
a) în cazul produselor: lapte concentrat neindulcit, lapte concentrat indulcit, lapte normalizat concentrat neindulcit, lapte normalizat concentrat indulcit, lapte smantanit concentrat indulcit, lapte smantanit concentrat neindulcit:
- mentiunea "tratat la temperatura ultrainalta (UHT)" sau "tratat la temperatura ultrainalta", daca acestea au fost supuse la un astfel de tratament şi ambalate aseptic;
- continutul de grasime, exprimat în procente;
- continutul de substanta uscata, exprimat în procente;
- recomandari privind modul de utilizare şi conditiile de dilutie;
b) în cazul sortimentelor de lapte praf:
- mentiunea "produs instant" – pentru produsele cu solubilitate instantanee;
- continutul de grasime, exprimat în procente;
- continutul de substanta uscata, exprimat în procente;
- recomandari privind metoda de reconstituire şi diluare, precum şi continutul în grasime al produsului astfel reconstituit.
3. Produse lactate acide (iaurt, smantana, lapte batut, kefir, sana)
- continutul de grasime, exprimat în procente pentru fiecare tip de produs.
4. Branzeturi
Pentru diferite tipuri de sortimente din aceasta grupa: branzeturi proaspete, maturate, topite, fermentate, aromatizate:
a) continutul de grasime raportat la substanta uscata, exprimat în procente;
b) procedeul de tratament termic la care au fost supuse materiile prime sau produsele finite (pasteurizare, topire, afumare);
c) o mentiune precum "pe baza de lapte crud", daca s-a utilizat numai lapte crud pentru fabricare;
d) în cazul branzeturilor aromatizate, mentionarea aromatizantului adaugat.
5. Unt
a) continutul de grasime, exprimat în procente;
b) o mentiune speciala în cazul adaosului de sare.
6. Produse din categoria margarina
a) mentiune privind tipul de margarina;
b) continutul de grasime, exprimat în procente;
c) mentiunile privind adaosurile de lapte, unt, vitamine, daca s-au utilizat asemenea adaosuri în fabricare;
d) margarina continand mai mult de 0,5% sare comestibila trebuie indicata ca "sarata".
7. Carne şi produse din carne
a) mentionarea speciilor de animale de la care provine carnea (inclusiv organele);
b) denumirea speciei pentru peste, crustacee, moluste;
c) mentionarea procedeelor de fabricatie sau natura tratamentelor utilizate, ca de exemplu:
- produs pe baza de carne tocata;
- produs crud-uscat;
- produs afumat;
- produs sarat;
- carnati proaspeti pentru fript, prajit;
- preparate din carne proaspete (fierte);
- preparate din carne fierte şi afumate;
- preparate din carne crude şi afumate;
- preparate din carne fierte, afumate şi uscate;
- preparate din carne fierte şi dublu afumate;
- preparate din carne prelucrate prin coacere;
- produs pasteurizat (semiconserve tratate termic la o temperatura mai mica de 100 grade C);
- produs refrigerat;
- produs congelat;
- semipreparate culinare (pentru produsele netratate termic);
- produs pe baza de peste…, cu specificarea speciei şi a tratamentului termic la care a fost supus (pasteurizare, sterilizare, prajire, afumare);
- produs sterilizat;
- produs obtinut prin injectare;
d) informatia privind specia de animale nu este necesara pentru produsele pe baza de carne alcatuite numai din carne de bovina, porcina, şi nici atunci cand este utilizata denumirea lor traditionala. Daca una dintre cele doua specii este mentionata în denumirea sub care este vandut alimentul, proportia de carne trebuie sa fie mai mare de 50% din compozitie;
e) nu este necesara mentionarea speciei de animale pentru slanina, sorici, sange, plasma;
f) mentionarea tipului de membrana utilizat:
- membrane naturale;
- membrane artificiale comestibile;
- membrane artificiale necomestibile;
g) extractul şi supa de carne care nu provin din carne de bovina trebuie sa poarte indicatia privind carnea utilizata (de exemplu, extract din carne de porc).
8. Oua şi produse din oua
a) la locul de vanzare se va afi a o eticheta în care se va mentiona: "oua proaspete mari" (cu masa peste 50 g/buc.) sau "oua proaspete mici" (cu masa cuprinsa intre 40-50 g/buc.);
b) pentru produsele din oua se va indica continutul în oua raportat la produsul finit, exprimat în procente, şi temperatura de depozitare.
9. Legume-fructe
a) în cazul ciupercilor comestibile congelate, data congelarii;
b) în cazul produselor pe baza de ciuperci uscate, o mentiune precum "fabricat plecand de la ciuperci uscateii;
c) în cazul ciupercilor de cultura proaspete, indicarea agentului economic producator sau a producatorului particular.
10. Suc natural de fructe, nectar de fructe, sirop de fructe
a) în cazul produselor continand mai mult de 2 g dioxid de carbon/l, o mentiune precum "carbogazos";
b) mentionarea fructelor în ordinea descrescatoare a proportiei acestora în produs;
c) în cazul sucurilor şi nectarurilor obtinute din concentrate se mentioneaza "obtinut din concentrat de x", în care x reprezinta numele fructului; aceasta mentiune va figura în imediata apropiere a denumirii produsului, cu caractere ingrosate;
d) în cazul sucurilor şi nectarurilor cu pulpa în continut se mentioneaza "cu pulpai";
e) în cazul nectarurilor se mentioneaza continutul minim de fructe (x %) în imediata apropiere a denumirii produsului, în care x reprezinta procentul minim de fruct din produsul finit;
f) în cazul în care nectarul de fructe contine miere, mentiunea "contine mierein trebuie sa figureze în imediata apropiere a denumirii produsului;
g) în cazul sucurilor de fructe diluate se mentioneaza în imediata apropiere a denumirii produsului continutul minim de suc de fructe, piure de fructe sau amestec din aceste componente.
11. Bauturi racoritoare
a) daca se utilizeaza mai multe sucuri de fructe, acestea vor fi mentionate în ordinea descrescatoare a concentratiilor lor;
b) daca proportia sucului de fructe este egala sau mai mare de 4% se mentioneaza denumirea fructului ("…suc de lamaie", "…suc de portocale"), iar daca proportia din sucul de fructe este mai mica de 4% se mentioneaza "…cu aroma de…";
c) în cazul produselor cu continut mai mare de 30 mg cafeina/l, o mentiune precum "contine cafeina"; în cazul bauturilor ce contin de regula cafeina, iar concentratia este mai mica de 1 mg/l se indica "fara cafeina";
d) în cazul bauturilor continand mai mult de 2 g dioxid de carbon/l denumirea sub care se vinde produsul se completeaza cu mentiunea "carbogazoasa";
e) mentionarea originii apei minerale, cand aceasta este folosita la prepararea produselor.
12. Sucuri de legume
- mentionarea legumelor în ordinea descrescatoare a proportiei acestora în produs.
13. Conserve de fructe (dulceata, gem, marmelada, crema, pasta, piureuri de castane indulcite):
a) o mentiune precum "a se pastra la rece dupa deschidere", pentru produsele a caror concentratie în substanta uscata solubila este mai mica de 63%; se poate omite aceasta mentiune pentru produsele la gramajele mici, al caror continut este în mod normal consumat o singura data, precum şi pentru produsele la care au fost adaugati conservanti;
b) în lista cuprinzand ingredientele şi aditivii se va mentiona pentru:
- caisele utilizate în dulceata simpla, care au suferit tratament de deshidratare, altul decat liofilizare, specificatia "caise uscate";
- sucul de sfecla rosie adaugat la gemul simplu sau la dulceata simpla de capsuni, zmeura, coacaze rosii sau de prune, specificatia "suc de sfecla rosie pentru intensificarea culoriiii sau o specificatie asemanatoare;
c) mentiunea "fruct utilizat: -g pentru 100 g produs finit";
d) mentiunea "zahar total: -g pentru 100 g", cifra indicata reprezentand valoarea refractometrica a produsului finit, determinata la 20 grade C, admitandu-se o toleranta de ?3%.
14. Ciocolata şi produse din ciocolata
a) se mentioneaza în mod obligatoriu continutul de cacao în substanta uscata, exprimat în procente, astfel: "cacao" % minim%;
b) în cazul ciocolatei umplute se mentioneaza produsul de umplutura;
c) se excepteaza de la indicarea continutului net produsele din ciocolata preambalate, cu o greutate mai mica de 50 g; aceasta exceptie nu se aplică produselor cu o greutate neta mai mica de 50 g fiecare, atunci cand sunt prezentate intr-un ambalaj continand doua sau mai multe astfel de produse, daca continutul net total, inclusiv ambalajul, este egal cu sau mai mare de 50 g; în cazul produselor din ciocolata turnate şi goale în interior, aceasta indicatie poate fi inlocuita cu continutul net minim;
d) o mentiune privind adaosul de cafea sau de bauturi spirtoase, cand acesta depaseste 1% din masa produsului.
15. Cafea, derivati din cafea
a) mentionarea denumirii varietatilor de cafea, în cazul comercializarii acesteia sub forma verde sau prajita, în vrac;
b) în cazul în care continutul de cafeina este sub 0,1%, raportat la substanta uscata, se inscrie mentiunea "cafea decafeinizata";
c) se interzice comercializarea sub denumirea de "cafeaie a amestecurilor de cafea cu substituenti ai acesteia;
d) în cazul amestecurilor de cafea cu substituenti de cafea se indica substituentii utilizati şi procentul de cafea din amestec.
16. Sare
Pentru sarea iodata se vor face mentiunile:
a) "iodata", cu indicarea concentratiei de iod;
b) "a se folosi pentru gatit şi masa";
c) "a nu se folosi pentru conserve alimentare".
17. Condimente
In cazul condimentelor care contin mai mult de 5% sare comestibila, se va mentiona procentul acesteia.
18. Vin şi produse pe baza de vin
Etichetarea vinurilor şi produselor pe baza de vin se face în conformitate cu prevederile Legii viei şi vinului nr. 67/1997, cu modificarile ulterioare.
19. Bauturi alcoolice
a) în cazul bauturilor alcoolice sunt interzise indicatii care, sub diferite forme, se refera la sanatate, precum: "reconfortant", "fortifiant", "energizant", "tonic";
b) în cazul bauturilor alcoolice comercializate în restaurante:
- lista de bauturi trebuie sa mentioneze denumirea specifica, continutul în alcool (% vol.) şi capacitatea. Aceste mentiuni nu se aplică în cazul amestecurilor de bauturi alcoolice care sunt preparate în restaurant;
- recipientele de bauturi alcoolice vandute în restaurante trebuie sa aiba indicate vizibil şi lizibil denumirea specifica, tara producatorare şi concentratia alcoolica.
20. Otet de fermentatie
a) continutul minim în acid, exprimat în grame acid acetic la litrul de produs;
b) inscrierea pe eticheta a denumirii "otet" sau "esenta de otet" pentru produsele obtinute din alte materii prime decat acidul acetic de fermentatie este interzisa.
21. Ape imbuteliate, altele decat apa minerala şi apa de izvor
a) se inscriptioneaza cu denumirea "apa de masa gazoasa" sau apa de masa carbogazoasa" apa potabila la care s-a adaugat dioxid de carbon alimentar;
b) se inscriptioneaza cu denumirea "apa de masa mineralizata artificial" apa potabila la care s-au adaugat saruri minerale. Acestea se inscriu în lista cuprinzand ingredientele în ordinea descrescatoare a importantei lor cantitative în momentul introducerii în fabricatie.
In cazul în care produsul contine dioxid de carbon alimentar, denumirea sub care se vinde produsul se completeaza cu mentiunea "carbogazoasa".
Cele trei cuvinte "apa mineralizata artificial" se inscriu unele langa altele, cu caractere de aceeasi marime şi cu aceeasi culoare.
In cazurile mentionate la lit. a) şi b) eticheta nu va contine referiri, semne sau figuri care sa creeze confuzii de orice fel cu apa minerala naturala, sa induca în eroare consumatorul asupra localizarii geografice a apei, sa ii atribuie apei efecte sau recomandari terapeutice ori sa faca precizari asupra compozitiei chimice a acesteia.
22. Informatiile prevazute la art. 5 din anexa 1 se completeaza, dupa caz:
-sin cazul alimentelor congelate, cu mentiunile "produs congelat" şi "a nu se recongela dupa decongelare".

ANEXA 1b )
la normele metodologice

LISTA
cuprinzand alimentele scutite de indicarea datei durabilitatii minimale

1. Fructele şi legumele proaspete, incluzand cartofii, care nu au facut obiectul unei curatari, taieri sau altor tratamente similare. Aceasta derogare nu se aplică semintelor pentru germinatie şi produselor similare.
2. Vinuri, vinuri spumoase, vinuri spumante, vinuri licoroase, vinuri aromatizate şi produse similare obtinute din fructe, altele decat struguri
3. Bauturile continand 10% sau mai mult în volum alcool
4. Bauturi racoritoare, sucuri de fructe, nectaruri din fructe şi bauturi alcoolice în recipiente individuale mai mari de 5 l, destinate agentilor economici care prepara şi furnizeaza hrana pentru populatie
5. Painea, produsele de panificatie, patiserie şi de cofetarie, care prin natura lor sunt consumate în 24 de ore de la fabricare
6. Otetul de fermentatie
7. Sarea de bucatarie
8. Zaharul solid
9. Produsele zaharoase care sunt alcatuite aproape în totalitate din zahar aromatizat si/sau colorat
10. Guma de mestecat şi produsele similare de mestecat
11. Portiile individuale de inghetata.

ANEXA 1c )
la normele metodologice

LISTA
cuprinzand alimentele scutite de obligatia indicarii ingredientelor

1. Fructele şi legumele proaspete, inclusiv cartofii, care nu au facut obiectul unei curatari, taieri sau altor tratamente similare
2. Apele carbogazoase în a caror denumire apare aceasta caracteristica
3. Otetul de fermentatie care provine în mod exclusiv dintr-un singur produs de baza şi care nu a suferit adaugarea nici unui alt ingredient
4. Branzeturi, untul, laptele şi smantana fermentata, în masura în care nu au suferit decat adaugari de produse lactate, enzime şi culturi de microorganisme necesare fabricarii sau de sare, în cazul branzeturilor, altele decat cea proaspata sau topita
5. Produsul constituit dintr-un singur ingredient, atunci cand:
a) denumirea comerciala a acestuia este identica cu cea a ingredientului; sau
b) denumirea comerciala permite identificarea clara a naturii ingredientului..

ANEXA 1d )
la normele metodologice

LISTA
cuprinzand ingredientele care trebuie sa fie inscrise cu denumirea categoriei lor, urmata de numele specific sau de codul numeric C.E.

1. Colorant
2. Conservant
3. Antioxidant
4. Emulsificator
5. Agent de ingrosare
6. Gelifiant
7. Stabilizator
8. Potentiator de aroma
9. Corector de aciditate
10. Acidifiant
11. Antiaglomerant
12. Amidon modificat *)
13. Indulcitor
14. Agent de afanare
15. Antispumant
16. Agent de glazurare
17. Saruri de topire **)
18. Ameliorator (de faina)
19. Agent de intarire
20. Agent de umezire
21. Agent de incarcare
22. Gaz de propulsare

*) Indicarea numelui specific sau a codului numeric nu este obligatorie.
**) Se indica numai în cazul branzeturilor topite şi al produselor pe baza de branza topita.

ANEXA 1e )
la normele metodologice

LISTA
cuprinzand categoriile de ingrediente pentru care numele specific poate fi inlocuit cu denumirea categoriei

Ingrediente / Denumirea

Uleiuri rafinate, altele decat uleiul de masline / "Ulei" urmat de:
- mentiunea "vegetal" sau "animal", dupa caz; sau
-sindicarea originii sale specifice vegetale sau animale;
- mentiunea "hidrogenat" trebuie sa insoteasca indicarea unui ulei hidrogenat
Grasimi rafinate / "Grasimi" urmat de:
- mentiunea "vegetale" sau "animale", dupa caz; sau
-sindicarea originii sale specifice vegetale sau animale;
- mentiunea "hidrogenatir trebuie sa insoteasca indicarea unei grasimi hidrogenate
Amestecuri de faina provenita din doua sau din mai multe cereale / "Faina" urmata de enumerarea cerealelor din care aceasta a fost obtinuta, în ordinea descrescatoare a proportiei lor în compozitie
Amidonuri şi amidonuri modificate prin procedee fizice sau enzimatice "Amidon"
Toate speciile de peste, acolo unde acesta constituie un ingredient al altui aliment, cu mentiunea ca denumirea ti prezentarea alimentului nu se refera la o specie anumita de peste / "Peste"
Toate sortimentele de branzeturi, atunci cand acestea sau un amestec de branzeturi constituie un ingredient al altui aliment, cu mentiunea ca denumirea şi prezentarea alimentului nu se refera la un anume sortiment de branza / "Branza"
Condimentele nedepasind 2% din compozitia alimentului / "Condiment(e)" sau "Amestec de condimente"
Toate plantele sau parti din plante aromatice nedepasind 2% din compozitia alimentului / "Plante aromatice" sau "Amestecuri de plante aromatice"
Toate tipurile de preparate din gume utilizate în fabricatia gumei de baza pentru guma de mestecat / "Guma baza"
Toate tipurile de pesmet / "Pesmet"
Toate tipurile de zaharoza / "Zahar"
Dextroza anhidra sau monohidrata / "Dextrozaih
Sirop de glucoza şi sirop de glucoza deshidratat / "Sirop de glucoza"
Toate tipurile de proteine din lapte (cazeina, cazeinati şi proteine din zara) şi amestecurile acestora "Proteine din lapte"
Unt de cacao presat, centrifugat sau rafinat / "Unt de cacao"
Toate fructele confiate nedepasind 10% din masa alimentului / "Fructe confiate"
Amestecul de legume nedepasind 10% din compozitia alimentului / "Legume"
Toate tipurile de vinuri / "Vin".

ANEXA 2

NORME METODOLOGICE
privind etichetarea nutritionala a alimentelor

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1.
(1) Prezentele norme metodologice reglementeaza modul de etichetare nutritionala atat a alimentelor livrate ca atare consumatorului final, cat şi a celor destinate aprovizionarii restaurantelor, spitalelor, cantinelor şi altor agenti economici care prepara şi furnizeaza hrana pentru populatie.
(2) Prevederile prezentelor norme metodologice nu se aplică urmatoarelor produse:
a) ape minerale naturale sau alte ape destinate consumului uman;
b) integratori dietetici/suplimente alimentare.
(3) Prezentele norme metodologice nu exclud aplicarea reglementarilor privind etichetarea alimentelor destinate utilizarilor nutritionale speciale.
(4) In sensul prezentelor norme metodologice, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) etichetare nutritionala – orice informatie care apare pe etichete şi se refera la:
a1) valoarea energetica; si
a2) urmatoarele substante nutritive: proteine, glucide-zaharuri, lipide, fibre, sodiu, vitaminele şi mineralele prezente în cantitati semnificative, conform tabelului care face parte integranta din prezentele norme metodologice;
b) mentiune nutritionala – orice reprezentare sau orice mesaj publicitar care specifica, sugereaza sau induce faptul ca alimentul are anumite proprietati nutritionale datorate valorii energetice/calorice pe care acesta o furnizeaza, o furnizeaza la o valoare scazuta sau crescuta ori nu o furnizeaza si/sau datorita substantelor sale nutritive pe care acesta le contine, le contine în proportie scazuta sau crescuta ori nu le contine.
Inscrierea unor elemente referitoare la calitatea sau cantitatea unei substante nutritive nu reprezinta o mentiune nutritionala daca acest lucru este stabilit prin reglementari specifice;
c) proteine – continutul de proteina calculat cu formula: proteina = azot total Kjeldahl x 6,25;
d) glucide – toate glucidele metabolizate de organismul uman şi care includ polioli;
e) zaharurI – toate monozaharidele şi dizaharidele prezente în alimente, excluzand poliolii;
f) lipide – lipidele totale, inclusiv fosfolipidele;
g) acizi grasi saturatI – acizii grasi fara dubla legatura;
h) acizi grasi mononesaturatI – acizii grasi cu o dubla legatura în pozitie cis;
i) acizi grasi polinesaturatI – acizii grasi cu duble legaturi intrerupte în pozitie cis, cismetilenice;
j) valoare medie – valoarea care reprezinta cel mai bine cantitatea de substante nutritive pe care o contine un aliment dat, fata de variatiile acestora în functie de sezon, obiceiuri de consum şi alti factori care pot induce modificari ale valorii efective.

CAPITOLUL II
Dispozitii privind etichetarea nutritionala a alimentelor

Art. 2.
(1) Etichetarea nutritionala este optionala cu exceptia prevederior alin. (2).
(2) Etichetarea nutritionala este obligatorie atunci cand la prezentarea sau la publicitatea produsului, cu exceptia campaniilor publicitare colective, apare pe eticheta o mentiune nutritionala.
Art. 3.
Singurele mentiuni nutritionale permise sunt cele care se refera la valoarea energetica, la substantele nutritive mentionate la art. 1 alin. (4) lit. a)a2) şi la substantele care apartin sau care sunt componentele uneia dintre categoriile acestor substante nutritive.
Art. 4.
(1) Informatiile furnizate consumatorilor prin etichetarea nutritionala, prevazute la art. 1 alin. (4) lit. a), se grupeaza, dupa caz, în grupa 1 sau 2, în urmatoarea ordine:
Grupa 1:
a) valoarea energetica;
b) cantitatile de proteine, glucide şi lipide.
Grupa 2:
a) valoarea energetica;
b) cantitatile de proteine, glucide, zaharuri, lipide, acizi grasi saturati, fibre şi sodiu.
(2) Informatiile furnizate sub forma unei mentiuni nutritionale referitoare la zaharuri, acizi grasi saturati, fibre sau sodiu se prezinta în conformitate cu grupa 2.
(3) Etichetarea nutritionala poate include, de asemenea, cantitatile din una sau mai multe dintre urmatoarele substante: amidon, polioli, acizi grasi mononesaturati, acizi grasi polinesaturati, colesterol şi oricare dintre mineralele sau vitaminele prezente în aliment în cantitati semnificative, astfel cum sunt mentionate în tabelul care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
(4) Inscrierea substantelor care apartin sau sunt componentele uneia dintre categoriile de substante nutritive mentionate la alin. (1) şi (3) este obligatorie atunci cand se face o mentiune nutritionala. In cazul în care se inscrie cantitatea de acizi grasi polinesaturati si/sau mononesaturati si/sau aportul de colesterol, se inscrie şi cantitatea de acizi grasi saturati. In acest caz declararea acizilor grasi nu se considera o mentiune nutritionala în intelesul alin. (2).
Art. 5.
Valoarea energetica declarata se calculeaza utilizandu-se urmatorii factori de echivalenta:
a) glucide, cu exceptia poliolilor 4 kcal/g = 17 kJ/g
b) polioli 2,4 kcal/g = 10 kJ/g
c) proteine 4 kcal/g = 17 kJ/g
d) lipide 9 kcal/g = 37 kJ/g
e) alcool etilic-etanol 7 kcal/g = 29 kJ/g
f) acid organic 3 kcal/g = 13 kJ/g.
Art. 6.
(1) Declararea valorii energetice şi a proportiei substantelor nutritive sau a componentelor acestora se face cantitativ. Unitatile de masura utilizate sunt urmatoarele:
a) valoarea energetica – kJ şi kcal;
b) proteine – grame (g);
c) glucide – grame (g);
d) lipide – grame (g);
e) fibre – grame (g);
f) sodiu – grame (g);
g) colesterol – miligrame (mg);
h) vitamine şi minerale – unitatile de masura specificate în tabel.
(2) Informatia mentionata la alin. (1) se exprima la 100 g sau la 100 ml
(3) Informatia prevazuta la alin. (1) poate fi, de asemenea, exprimata pe eticheta raportat la ratie sau la portie, cu conditia mentionarii pe ambalaj a numarului de portii continute.
(4) Cantitatile mentionate sunt acelea care caracterizeaza alimentul sub forma în care este vandut. Aceasta informatie se poate referi şi la alimentul preparat, cu conditia mentionarii instructiunilor de preparare, iar informatia sa se refere la alimentul preparat pentru consum.
(5) Informatia referitoare la vitamine şi minerale, pentru cantitatile specificate la alin. (2), trebuie, de asemenea, exprimata în procente din doza zilnica recomandata (DZR) prevazuta în tabel.
(6) In cazul vitaminelor şi mineralelor procentul din doza zilnica recomandata (DZR) poate fi inscris şi sub forma grafica.
(7) La declararea cantitatii de zaharuri si/sau polioli si/sau amidon, imediat dupa cantitatea totala de glucide exprimata în grame se inscriu cantitatile de zaharuri, polioli şi amidon, exprimate în grame.
(8) La declararea cantitatii si/sau tipului de acid gras si/sau valorii colesterolului, imediat dupa cantitatea totala de lipide exprimata în grame se inscriu cantitatile de lipide saturate, mononesaturate, polinesaturate, exprimate în grame, şi cea de colesterol exprimata în miligrame.
(9) Valorile declarate sunt, dupa caz, valori medii, care se bazeaza pe urmatorii factori:
a) analiza alimentului facuta de producator;
b) un calcul facut cu ajutorul valorilor medii cunoscute sau reale ale ingredientelor utilizate;
c) un calcul obtinut cu datele stabilite şi general acceptate.
Art. 7.
Dispozitiile privind etichetarea nutritionala prevazute în prezentul capitol, se aplică şi în cazul alimentelor nepreambalate – vrac oferite consumatorului final sau destinate aprovizionarii agentilor economici care prepara şi furnizeaza hrana pentru populatie şi al alimentelor ambalate la punctul de vanzare la cererea consumatorului sau preambalate în scopul vanzarii lor imediate; inscrierea informatiilor nutritionale se face pe produs pe un afi , anunt sau în orice alta forma fara risc de confuzie.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

Art. 8.
(1) Prin etichetarea nutritionala informatia se prezinta grupat, în acelasi loc, sub forma de tabel, cu numerele aliniate, daca spatiul o permite; acolo unde spatiul nu permite, informatia se prezinta în forma liniara. Informatia se inscrie intr-un loc vizibil, cu caractere lizibile şi intr-o forma ce nu permite stergerea.
(2) Prin etichetarea nutritionala informatia se inscrie intr-o exprimare usor de inteles de cumparator, daca nu au fost luate alte masuri în scopul bunei informari a acestuia. Informatia se inscrie în limba romana, indiferent de tara producatoare a alimentului, fara a impune restrictii cu privire la posibilitatea indicarii acesteia şi în alte limbi.
Art. 9.
Prevederile prezentelor norme metodologice completeaza în mod corespunzator Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, prevazute în anexa 1.

TABEL
VITAMINELE SI MINERALELE
care pot fi inscrise pe etichete şi doza zilnica recomandata din acestea (DZR)

Vitamina A ?g 800
Riboflavina mg B 2 1,6
Vitamina E mg 10
Niacina mg pp 18
Vitamina C mg 60
Vitamina B 6 mg 2
Tiamina mg B 1 1,4
Acid folic ?g 200
Vitamina D ?g 5
Fosfor mg 800
Vitamina B 12 ?g 1
Fier mg 14
Biotina mg 0,15
Magneziu mg 300
Acid pantotenic mg 6
Zinc mg 15
Calciu mg 800
Iod ?g 150

NOTA:
Se considera vitamine şi minerale în cantitati semnificative numai cele a caror cantitate reprezinta minimum 15% din doza zilnica recomandata (DZR) mentionata în tabel, furnizata de 100 g sau 100 ml ori per pachet daca pachetul contine o singura portie.

ANEXA 3
NORME METODOLOGICE
privind informatiile suplimentare care se indica obligatoriu prin etichetare în cazul alimentelor obtinute din organisme modificate genetic sau care contin aditivi şi arome modificate genetic ori obtinute din organisme modificate genetic

CAPITOLUL I
Alimente obtinute din organisme modificate genetic

SECTIUNEA I
Dispozitii generale

Art. 1.
(1) Prevederile prezentului capitol se aplică alimentelor şi ingredientelor alimentare, denumite în continuare alimente specificate, ce se livreaza ca atare consumatorului final sau agentilor economici care presteaza servicii de preparare şi furnizare a hranei pentru populatie şi care au fost obtinute în totalitate sau în parte din:
a) seminte de soia modificate genetic (Glicina max. L), cu toleranta crescuta la erbicidul glifosat;
b) porumb modificat genetic (Zea mays L), cu toleranta crescuta la erbicidul glufosinat de amoniu.
(2) Prevederile prezentului capitol nu se aplică aditivilor alimentari, aromelor utilizate în alimente sau solventilor de extractie utilizati la obtinerea alimentelor.

SECTIUNEA a II-a
Dispozitii privind etichetarea alimentelor şi ingredientelor alimentare care au fost obtinute din organisme modificate genetic

Art. 2.
(1) Cerintele specifice suplimentare de etichetare a alimentelor specificate sunt urmatoarele:
a) atunci cand alimentul este compus din mai mult de un ingredient, expresia "produs din soia modificata genetic" sau "produs din porumb modificat genetic", dupa caz, se inscrie în lista cuprinzand ingredientele, intre paranteze, imediat dupa denumirea ingredientului respectiv. Dupa caz, aceste expresii pot aparea în cadrul unei note de subsol la lista cuprinzand ingredientele, dispusa vizibil, la care se face trimitere prin intermediul unui asterisc (*) inscris langa ingredientul respectiv. Cand un ingredient este deja mentionat ca fiind produs din soia sau porumb, expresia "produs din organism modificat genetic" poate fi prescurtata "modificat geneticiv; daca forma prescurtata a exprimarii este utilizata sub forma de nota de subsol la lista cuprinzand ingredientele, asteriscul se ataseaza direct cuvantului "soia" sau "porumb". Cand ambele expresii sunt utilizate sub forma de nota de subsol la lista cuprinzand ingredientele, acestea se inscriu cu caractere de cel putin aceeasi marime cu a celor din aceasta lista;
b) în cazul produselor pentru care nu exista nici o lista cuprinzand ingredientele, expresia "produs din soia modificata genetic" sau "produs din porumb modificat genetic", dupa caz, se inscrie clar pe eticheta alimentului;
c) daca un ingredient este desemnat prin denumirea categoriei, conform reglementarilor în vigoare privind etichetarea alimentelor, acea denumire se completeaza cu expresia "contine….. *) produs din soia modificata genetic/porumb modificat genetic";
d) daca un ingredient este component al unui ingredient compus şi provine din alimentele specificate, acesta se mentioneaza pe eticheta produsului finit, cu adaugarea expresiilor prevazute la lit. b).
(2) Alimentele specificate nu se supun cerintelor suplimentare de etichetare atunci cand:
a) proteina si/sau ADN organismelor modificate genetic, mentionate la art. 1 alin. (1), nu sunt prezente în ingredientele alimentelor considerate individual ori în alimentul alcatuit dintr-un singur ingredient; sau
b) materialul rezultat din organismele modificate genetic, mentionate la art. 1 alin. (1), impreuna cu orice material rezultat din alte produse modificate genetic, este prezent în ingredientele alimentului sau în alimentele alcatuite dintr-un singur ingredient în proportie de maximum 1% din ingredientele alimentare considerate individual ori din alimentele alcatuite dintr-un singur ingredient, cu mentiunea ca prezenta acestuia este accidentala; pentru a stabili daca prezenta acestui material este accidentala agentii economici trebuie sa dovedeasca autoritatilor competente ca au luat masurile necesare de evitare a utilizarii ca sursa a organismelor modificate genetic sau a produselor rezultate din acestea.

CAPITOLUL II
Alimente şi ingrediente alimentare ce contin aditivi şi arome care au fost modificate genetic sau care au fost produse din organisme modificate genetic

SECTIUNEA I
Dispozitii generale

Art. 3.
(1) Prevederile prezentului capitol stabilesc cerintele suplimentare specifice de etichetare a alimentelor şi a ingredientelor alimentare, denumite în sensul prezentelor norme metodologice alimente specificate, ce contin aditivi si/sau arome, conform alin. (2), denumite în continuare aditivi şi arome specificate, destinate consumatorilor finali şi agentilor economici care presteaza servicii de preparare şi furnizare a hranei pentru populatie.
(2) Sunt considerati aditivi şi arome specificate:
a) aditivii definiti prin acte normative specifice; si/sau
*) Ingredientul/ingredientele trebuie specificat/specificate, dupa caz.
b) aromele utilizate în alimente, definite prin acte normative specifice, care sunt, contin sau sunt obtinute din organisme modificate genetic, conform O.G. 49/2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea.
Art. 4.
Etichetarea alimentelor specificate trebuie sa furnizeze consumatorului final şi agentilor economici care presteaza servicii de preparare şi furnizare a hranei pentru populatie, cu respectarea reglementarilor specifice privind etichetarea alimentelor, informatii privind:
a) orice fel de caracteristici sau proprietati ale alimentelor, precum: compozitia, valoarea nutritionala/efectele nutritionale, utilizarea prevazuta pentru aditivi sau arome, în conformitate cu art. 6 alin. (1), ca urmare a faptului ca aditivii sau aromele specificate nu mai sunt echivalente cu aditivii sau aromele existente;
b) prezenta în aromele şi aditivii specificati a materialului ce nu este prezent în aromele sau aditivii echivalenti existenti şi care poate afecta sanatatea anumitor segmente de populatie;
c) prezenta în aromele şi aditivii specificati a materialului ce nu este prezent în aromele sau aditivii echivalenti existenti şi care ridica probleme etice;
d) prezenta unui aditiv sau a unei arome, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2), care reprezinta sau contine un organism modificat genetic prin tehnici de modificare genetica, a caror lista neexhaustiva este stabilita în partea 1 din anexa 6 la O.G. 49/2000.
Art. 5.
Aditivii sau aromele specificate sunt considerate ca nefiind echivalente în intelesul art. 4 lit. a), daca evaluarea stiintifica, bazata pe o analiza corespunzatoare a datelor existente, poate demonstra ca caracteristicile evaluate sunt diferite în comparatie cu aditivii sau aromele traditionale, avand în vedere limitele acceptate ale variatiilor naturale ale acestor caracteristici, în situatia în care aditivii sau aromele specificate contin proteina si/sau ADN rezultate din modificarea genetica.

SECTIUNEA a II-a
Cerinte suplimentare specifice de etichetare

Art. 6.
(1) Cerintele suplimentare specifice de etichetare cu privire la inscrierea mentiunilor prevazute la art. 4 lit. a) sunt urmatoarele: expresia "produs din … modificat genetic" se inscrie în lista cuprinzand ingredientele prevazuta de reglementarile privind etichetarea alimentelor intre paranteze, imediat dupa indicarea aditivului sau a aromei respective. Dupa caz, aceasta expresie poate aparea intr-o nota de subsol la lista cuprinzand ingredientele, dispusa vizibil, legata de aditivul sau de aroma respectiva printr-un asterisc (*). Nota se inscrie cu caractere cel putin de aceeasi marime cu cea utilizata în lista cuprinzand ingredientele. In cazul alimentelor specificate pentru care nu exista o lista cuprinzand ingredientele, aceasta expresie se inscrie cu claritate pe eticheta produsului.
(2) Cerintele suplimentare specifice de etichetare cu privire la inscrierea mentiunilor prevazute la art. 4 lit. d) sunt urmatoarele: expresia "modificat genetic" se inscrie în lista cuprinzand ingredientele imediat dupa indicarea aditivului sau a aromei respective. Dupa caz, aceasta expresie poate aparea intr-o nota de subsol la lista cuprinzand ingredientele, dispusa vizibil, legata de aditivul sau de aroma respectiva printr-un asterisc (*). Nota se inscrie cu caractere cel putin de aceeasi marime cu cea utilizata în lista cuprinzand ingredientele. In cazul alimentelor specificate pentru care nu exista o lista cuprinzand ingredientele, aceasta expresie se inscrie clar pe eticheta produsului.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

Art. 7.
Prevederile prezentelor norme metodologice completeaza în mod corespunzator Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, prevazute în anexa 1.

Site în lucru...

În curând vom lansa o versiune nouă a site-ului.
Este posibil ca în această perioadă sa existe disfuncționalități. Vă mulțumim pentru înțelegere.