»  Autorizari
»  Diverse
»  Epidemiologie
»  Igiena alimentatiei
»  Igiena si protectia mediului
»  Igiena radiatiilor
»  Igiena scolara
»  Igiena transporturilor
»  Laborator
»  Securitatea si sanatatea in munca
»  Sanctiuni
»  Opis legislatie sanitara
 
 

ORDIN NR. 373 DIN 04/08/2003 pentru stabilirea documentelor justificative si a modalitatii de decontare privind taxa pentru abonamentul la curentul electric pentru nevazatorii cu handicap grav. Publicat in Monitorul Oficial nr. 737 din 22/10/2003

ORDIN NR. 373 DIN 04/08/2003 pentru stabilirea documentelor justificative si a modalitatii de decontare privind taxa pentru abonamentul la curentul electric pentru nevazatorii cu handicap grav.  Publicat in Monitorul Oficial nr. 737 din 22/10/2003

În baza art. 19 alin. (1) lit. r) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare,văzând Referatul de aprobare al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 2.056 bis din 25 iulie 2003,având în vedere avizul Ministerului Finanţelor Publice nr. 21.449 din 1 octombrie 2003,
în temeiul art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi ministrul economiei şi comerţului emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă documentele justificative pe baza cărora nevăzătorii cu handicap grav sunt scutiţi de taxa pentru abonamentul la curentul electric, prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă modalitatea de decontare privind taxa pentru abonamentul la curentul electric pentru nevăzătorii cu handicap grav, prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 3
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, serviciile publice de asistenţă socială din cadrul consiliilor judeţene şi consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Asociaţia Nevăzătorilor din România, Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" – S.A. şi filialele sale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap nr. 122/2000 privind modalitatea de decontare a abonamentului la curentul electric pentru nevăzătorii cu handicap grav, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 9 ianuarie 2001.
Art. 5
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Elena Dumitru
Ministrul economiei şi comerţului,
Dan Ioan Popescu

ANEXA nr. 1: DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE pe baza cărora nevăzătorii cu handicap grav sunt scutiţi de taxa pentru abonamentul la curentul electric
Art. 1
Asociaţia Nevăzătorilor din România, prin filialele judeţene, va întocmi lista cu nevăzătorii cu handicap grav, titulari de contract cu Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" – S.A., şi va comunica în scris serviciilor publice de asistenţă socială din cadrul consiliilor judeţene şi consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti datele de identitate şi domiciliul acestora.
Art. 2
Serviciile publice de asistenţă socială din cadrul consiliilor judeţene şi al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor comunica filialelor Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" – S.A. persoanele care beneficiază de scutire de la plata taxei pentru abonamentul la curentul electric.
Art. 3
Sumele necesare pentru decontarea contravalorii abonamentului la curentul electric se suportă în anul 2003 din bugetul de stat, iar începând cu data de 1 ianuarie 2004, din bugetele locale, din transferuri de la bugetul de stat, în baza protocolului încheiat de serviciile publice de asistenţă socială din cadrul consiliilor judeţene şi consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti cu Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" – S.A. şi Asociaţia Nevăzătorilor din România.
ANEXA nr. 2: MODALITATEA DE DECONTARE privind taxa pentru abonamentul la curentul electric pentru nevăzătorii cu handicap grav
PROTOCOL
Între Serviciul public de asistenţă socială din cadrul Consiliului Judeţean …………… /Consiliului Local al Sectorului ……………………Bucureşti, Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" – S.A. şi Asociaţia Nevăzătorilor din România s-a încheiat prezentul protocol.
Art. 1: Obiectul protocolului
Obiectul prezentului protocol îl constituie aplicarea prevederilor art. 19 alin. (1) lit. r) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, care stipulează scutirea de la plata taxei pentru abonamentul la curentul electric pentru nevăzătorii cu handicap grav.
Art. 2: Drepturile şi obligaţiile părţilor
1.Serviciul public de asistenţă socială are următoarele drepturi şi obligaţii:
- procedează la decontarea sumelor datorate către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" – S.A., prin filialele acesteia, în conturile comunicate de aceasta, după confruntarea datelor cuprinse în lista întocmită de Asociaţia Nevăzătorilor din România cu centralizatorul elaborat de filialele Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" – S.A., pe baza adeverinţelor primite de la nevăzătorii cu handicap grav;
- decontarea se efectuează lunar până la data de 30 a fiecărei luni de către serviciile publice de asistenţă socială, pe bază de factură care însoţeşte lista, cu explicarea detaliată a sumelor facturate (numele şi prenumele, adresa completă, suma de plată şi perioada pentru care se face decontarea);
- are dreptul de a sista plăţile pentru taxa abonamentului la curentul electric dacă Asociaţia Nevăzătorilor din România nu trimite lista cuprinzând beneficiarii scutirii de la plata taxei pentru abonamentul la curentul electric până la data de 25 a fiecărei luni;
- are dreptul de a face controale asupra modului în care Asociaţia Nevăzătorilor din România elaborează documentaţia care stă la baza plăţii taxei abonamentului la curentul electric pentru nevăzătorii cu handicap grav.
2.Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" – S.A., prin filialele sale, are următoarele drepturi şi obligaţii:
- are dreptul de a denunţa protocolul în mod unilateral, dacă decontarea sumelor de către serviciile publice de asistenţă socială nu se efectuează în termen de 30 de zile de la data de 30 a lunii precedente;
- trimite până la data de 15 a fiecărei luni, pe baza adeverinţelor primite de la nevăzătorii cu handicap grav, serviciilor publice de asistenţă socială, în vederea decontării, factura şi centralizatorul cu sumele datorate de nevăzătorii cu handicap grav, care vor cuprinde numele şi prenumele, adresa completă, suma de plată şi perioada pentru care se face decontarea;
- în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 373/99/2003 pentru stabilirea documentelor justificative şi a modalităţii de decontare privind taxa pentru abonamentul la curentul electric pentru nevăzătorii cu handicap grav, pune la dispoziţie serviciilor publice de asistenţă socială conturile şi banca la care se face decontarea.
3.Asociaţia Nevăzătorilor din România are următoarele drepturi şi obligaţii:
- pune la dispoziţie nevăzătorilor cu handicap grav o adeverinţă care să cuprindă toate datele de identificare a acestora, şi anume:
a)numele şi prenumele;
b)adresa;
c)numărul certificatului sau al deciziei de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecţie specială;
d)gradul de handicap;
e)termenul de valabilitate;
- elaborează lunar lista cuprinzând beneficiarii adeverinţelor sau ai deciziilor şi le înaintează serviciilor publice de asistenţă socială până la data de 15 a fiecărei luni;
- elaborează lunar, până la data de 15 a lunii în curs, lista cuprinzând modificările survenite în luna anterioară;
- răspunde pentru corectitudinea întocmirii documentelor arătate mai sus.
Art. 3: Dispoziţii finale
Încetarea dreptului de scutire de la plata sumelor prevăzute de lege se va comunica de către serviciile publice de asistenţă socială filialelor Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" – S.A. până la data de 15 a fiecărei luni anterioare perioadei de încetare a scutirii.
În cazul în care se vor înregistra erori de orice natură, acestea se vor reglementa în luna imediat următoare.
Art. 4: Valabilitatea protocolului
Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.
Protocolul poate înceta prin acordul părţilor.
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
……………………………………………….
Director, ………………………………
SOCIETATEA COMERCIALĂ DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE
A ENERGIEI ELECTRICE "ELECTRICA" – S.A.
Director, ………………………
ASOCIAŢIA NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA
Preşedinte, ………………………
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 737 din data de 22 octombrie 2003
Site în lucru...

În curând vom lansa o versiune nouă a site-ului.
Este posibil ca în această perioadă sa existe disfuncționalități. Vă mulțumim pentru înțelegere.