»  Autorizari
»  Diverse
»  Epidemiologie
»  Igiena alimentatiei
»  Igiena si protectia mediului
»  Igiena radiatiilor
»  Igiena scolara
»  Igiena transporturilor
»  Laborator
»  Securitatea si sanatatea in munca
»  Sanctiuni
»  Opis legislatie sanitara
 
 

Ordin nr. 373 din 04/08/2003 pentru stabilirea documentelor justificative si a modalitatii de decontare privind taxa pentru abonamentul la curentul electric pentru nevazatorii cu handicap grav

 
 
 
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
 
Ordin nr. 373 din 04/08/2003
pentru stabilirea documentelor justificative si a modalitatii de decontare privind taxa pentru abonamentul la curentul electric pentru nevazatorii cu handicap grav
Publicat in Monitorul Oficial nr. 737 din 22/10/2003


In baza art. 19 alin. (1) lit. r) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile ulterioare, vazand Referatul de aprobare al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 2.056 bis din 25 iulie 2003, avand in vedere avizul Ministerului Finantelor Publice nr. 21.449 din 1 octombrie 2003, in temeiul art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al art. 5 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei si ministrul economiei si comertului emit urmatorul ordin:
Art. 1. – Se aproba documentele justificative pe baza carora nevazatorii cu handicap grav sunt scutiti de taxa pentru abonamentul la curentul electric, prevazute in anexa nr. 1.
Art. 2. – Se aproba modalitatea de decontare privind taxa pentru abonamentul la curentul electric pentru nevazatorii cu handicap grav, prevazuta in anexa nr. 2.
Art. 3. – Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, serviciile publice de asistenta sociala din cadrul consiliilor judetene si consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, Asociatia Nevazatorilor din Romania, Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" – S.A. si filialele sale vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. – Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap nr. 122/2000 privind modalitatea de decontare a abonamentului la curentul electric pentru nevazatorii cu handicap grav, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 9 ianuarie 2001.
Art. 5. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 6. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Elena Dumitru
Ministrul economiei si comertului,
Elena Dumitru
 
ANEXA Nr. 1
 
DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE
pe baza carora nevazatorii cu handicap grav sunt scutiti de taxa pentru abonamentul la curentul electric
 
Art. 1. – Asociatia Nevazatorilor din Romania, prin filialele judetene, va intocmi lista cu nevazatorii cu handicap grav, titulari de contract cu Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" – S.A., si va comunica in scris serviciilor publice de asistenta sociala din cadrul consiliilor judetene si consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti datele de identitate si domiciliul acestora.
Art. 2. – Serviciile publice de asistenta sociala din cadrul consiliilor judetene si al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor comunica filialelor Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" – S.A. persoanele care beneficiaza de scutire de la plata taxei pentru abonamentul la curentul electric.
Art. 3. – Sumele necesare pentru decontarea contravalorii abonamentului la curentul electric se suporta in anul 2003 din bugetul de stat, iar incepand cu data de 1 ianuarie 2004, din bugetele locale, din transferuri de la bugetul de stat, in baza protocolului incheiat de serviciile publice de asistenta sociala din cadrul consiliilor judetene si consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti cu Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" – S.A. si Asociatia Nevazatorilor din Romania.
 
ANEXA Nr. 2
 
MODALITATEA DE DECONTARE
privind taxa pentru abonamentul la curentul electric pentru nevazatorii cu handicap grav
 
PROTOCOL
 
Intre Serviciul public de asistenta sociala din cadrul Consiliului Judetean ……………/Consiliului Local al Sectorului …………………… Bucuresti, Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" – S.A. si Asociatia Nevazatorilor din Romania s-a incheiat prezentul protocol.

ARTICOLUL 1
Obiectul protocolului
 
Obiectul prezentului protocol il constituie aplicarea prevederilor art. 19 alin. (1) lit. r) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, care stipuleaza scutirea de la plata taxei pentru abonamentul la curentul electric pentru nevazatorii cu handicap grav.

ARTICOLUL 2
Drepturile si obligatiile partilor
 
1. Serviciul public de asistenta sociala are urmatoarele drepturi si obligatii:
- procedeaza la decontarea sumelor datorate catre Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" – S.A., prin filialele acesteia, in conturile comunicate de aceasta, dupa confruntarea datelor cuprinse in lista intocmita de Asociatia Nevazatorilor din Romania cu centralizatorul elaborat de filialele Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" – S.A., pe baza adeverintelor primite de la nevazatorii cu handicap grav;
- decontarea se efectueaza lunar pana la data de 30 a fiecarei luni de catre serviciile publice de asistenta sociala, pe baza de factura care insoteste lista, cu explicarea detaliata a sumelor facturate (numele si prenumele, adresa completa, suma de plata si perioada pentru care se face decontarea);
- are dreptul de a sista platile pentru taxa abonamentului la curentul electric daca Asociatia Nevazatorilor din Romania nu trimite lista cuprinzand beneficiarii scutirii de la plata taxei pentru abonamentul la curentul electric pana la data de 25 a fiecarei luni;
- are dreptul de a face controale asupra modului in care Asociatia Nevazatorilor din Romania elaboreaza documentatia care sta la baza platii taxei abonamentului la curentul electric pentru nevazatorii cu handicap grav.
2. Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" – S.A., prin filialele sale, are urmatoarele drepturi si obligatii:
- are dreptul de a denunta protocolul in mod unilateral, daca decontarea sumelor de catre serviciile publice de asistenta sociala nu se efectueaza in termen de 30 de zile de la data de 30 a lunii precedente;
- trimite pana la data de 15 a fiecarei luni, pe baza adeverintelor primite de la nevazatorii cu handicap grav, serviciilor publice de asistenta sociala, in vederea decontarii, factura si centralizatorul cu sumele datorate de nevazatorii cu handicap grav, care vor cuprinde numele si prenumele, adresa completa, suma de plata si perioada pentru care se face decontarea;
- in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului economiei si comertului nr. 373/99/2003 pentru stabilirea documentelor justificative si a modalitatii de decontare privind taxa pentru abonamentul la curentul electric pentru nevazatorii cu handicap grav, pune la dispozitie serviciilor publice de asistenta sociala conturile si banca la care se face decontarea.
3. Asociatia Nevazatorilor din Romania are urmatoarele drepturi si obligatii:
- pune la dispozitie nevazatorilor cu handicap grav o adeverinta care sa cuprinda toate datele de identificare a acestora, si anume:
a) numele si prenumele;
b) adresa;
c) numarul certificatului sau al deciziei de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala;
d) gradul de handicap;
e) termenul de valabilitate;
- elaboreaza lunar lista cuprinzand beneficiarii adeverintelor sau ai deciziilor si le inainteaza serviciilor publice de asistenta sociala pana la data de 15 a fiecarei luni;
- elaboreaza lunar, pana la data de 15 a lunii in curs, lista cuprinzand modificarile survenite in luna anterioara;
- raspunde pentru corectitudinea intocmirii documentelor aratate mai sus.
 
ARTICOLUL 3
Dispozitii finale
 
incetarea dreptului de scutire de la plata sumelor prevazute de lege se va comunica de catre serviciile publice de asistenta sociala filialelor Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" – S.A. pana la data de 15 a fiecarei luni anterioare perioadei de incetare a scutirii.
In cazul in care se vor inregistra erori de orice natura, acestea se vor reglementa in luna imediat urmatoare.
 
ARTICOLUL 4
Valabilitatea protocolului

Prezentul protocol intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti.
Protocolul poate inceta prin acordul partilor.
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA
SOCIETATEA COMERCIALA DE DISTRIBUTIE SI FURNIZARE ASOCIATIA NEVAZATORILOR DIN ROMANIA A ENERGIEI ELECTRICE "ELECTRICA" – S.A.

 
Site în lucru...

În curând vom lansa o versiune nouă a site-ului.
Este posibil ca în această perioadă sa existe disfuncționalități. Vă mulțumim pentru înțelegere.